ZASIŁKI CHOROBOWE, MACIERZYŃSKIE I OPIEKUŃCZE od A-Z , z uwzględnieniem najnowszych oraz planowanych,

rewolucyjnych zmian w 2021 roku. Kurs 2-dniowy.

Termin
23-06-2021 godz. 10:00
24-06-2021 godz. 10:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
799 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

KADRY i PŁACE


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,    

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

Dzień pierwszy


1. Tytuły podlegania ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowym wraz z planowanymi zmianami

2. Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy

a) wynagrodzenie chorobowe ustalane zgodnie z Kodeksem pracy;

b) zasiłek chorobowy ustalany na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

3. Zasady ustalania wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy oraz zasiłku chorobowego;

a) w obecnym stanie prawnym;

b) zmiany planowane od kwietnia 2021r.

4. Różnice pomiędzy zasiłkiem chorobowym a wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy;

5. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w przypadku choroby trwającej przez część miesiąca - z przykładami

6. Okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń z tytułu  niezdolności do pracy, z uwzględnieniem planowanych zmian w 2021 r.

a) zasady rozliczania nieobecności z powodu choroby pracownika bez prawa do świadczeń

b) niewykonywanie pracy z powodu choroby przez zleceniobiorcę.

7. Prawo do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy bez okresu wyczekiwania;

a) dokumentowanie prawa do świadczeń;

b) zaliczanie poprzednich okresów ubezpieczenia chorobowego z przykładami.

8. Sposób liczenia okresów zasiłkowych i długość ich trwania

a) obecny stan prawny;

b) stan prawny proponowany od kwietnia 2021 r.;

c) skrócenie okresu pobierania zasiłku po ustaniu tytułu do ubezpieczeń od kwietnia 2021 r. ;

d) prawidłowe wypełnianie druku ZUS-Z3 ZUS-Z3a;

d). sposób liczenia okresów przejściowych.

9. Wysokość świadczeń z tytułu niezdolności do pracy

a) wysokość wynagrodzenia chorobowego i możliwość jego podnoszenia;

b) podstawowy zasiłek chorobowy;

c) obniżony zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu;

d) wysokość zasiłku dla kobiet w ciąży;

e) wysokość zasiłku z tytułu wypadku przy pracy;

10. Okres kwarantanny i izolacji z powodu COVID-19 a prawo do zasiłku chorobowego;

a) warunki przysługiwania zasiłku chorobowego w okresie kwarantanny i izolacji, wraz ze zmianami planowanymi od kwietnia 2021r. ;

b) sposób obliczania okresu zasiłkowego w przypadku łączenia niezdolności do pracy z powodu choroby oraz kwarantanny albo izolacji;

c) utrata zasiłku chorobowego przyznanego w okresie kwarantanny albo izolacji;

d) kwarantanna z dzieckiem – zasiłek chorobowy czy opiekuńczy?

e) przekroczenie limitu trwania okresu zasiłkowego w trakcie kwarantanny – co dalej?

f) świadczenia w przypadku wykonywania pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji, w tym także przez część tych okresów (z przykładami).

11. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników oraz jego składników wraz z przykładami:

a) wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń (składniki miesięczne, roczne i kwartalne);

b) okresy, z którego podstawa wymiaru zasiłku jest ustalana, w tym szczególne przypadki związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy w czasie covid-19;

c) ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków po przerwie w niezdolnościach do pracy;

d) zmiana wymiaru czasu pracy, w tym spowodowanej przeciwdziałaniem  COVID-19

e) ustalanie podstawy wymiaru po przerwie w wykonywaniu pracy (urlopy bezpłatne, wychowawcze itp).;

f) ustalanie podstawy wymiar w przypadku osób zatrudnionych w trakcie urlopu wychowawczego;

g) znaczenie prawidłowych zapisów w regulaminie wynagradzania dla ustalania wysokości podstawy wymiaru świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.

12. Terminy wypłat świadczeń z tytułu niezdolności do pracy


Dzień drugi

( drugi dzień szkolenia rozpoczyna się odpowiedziami na pytania uczestników szkolenia, które powstały w trakcie pierwszego dnia szkolenia)


13.  Zasiłek macierzyński a podleganie ubezpieczeniu chorobowemu;

a) wyrównywanie wysokości zasiłku macierzyńskiego w sytuacji, gdy jest on niższy od świadczenia rodzicielskiego w 2020 r. – kwestie podatkowe i ubezpieczeniowe,

14. Okoliczności, w których zasiłek pobiera matka dziecka albo ojciec dziecka;

15. Wymiar urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego;

16. Świadczenia z tytułu konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad zdrowym dzieckiem z ubezpieczeń społecznych i z Kodeksu pracy;

17. Zasiłek opiekuńczy:

a) na zdrowe dziecko do lat 8;  

b) na chore dziecko do lat 14. – maksymalny wymiar, wysokość i zasady wypłacania,

b) dodatkowy zasiłek chorobowy na dziecko niepełnosprawne po 14 roku życia;

c) zasiłek na innego chorego członka rodziny; kim jest taki członek rodziny?

d) dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko w związku z COVID-19 w 2021 r.  (niezbędna dokumentacja, okresy przysługiwania);

e) możliwość pobierania zasiłku opiekuńczego przez ojca dziecka w sytuacji, gdy matka przerwała macierzyński w związku z pobytem w szpitalu;

f) jak określić konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny;

g) prawo do zasiłku opiekuńczego w przypadku pracy w systemie zmianowym;

h) jak zweryfikować wypełniony przez pracownika druk Z-15.

18. Zasady dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego;

a) dokumentowanie przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przed i po porodzie;

b) przyznawanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego przysługującego w razie rozwiązania z pracownicą stosunku pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;

c) zasiłek macierzyński w przypadku podzielenia się urlopem macierzyńskim i rodzicielskim  przez rodziców dziecka, niezbędna dokumentacja;

d) wyrównywanie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

19. Wyrównywanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w tym zmiany obowiązujące od grudnia 2020 r.

a) korekta wynikająca z obniżenia wymiaru czasu pracy w związku z przeciwdziałaniem covid-19;

b) wniosek ubezpieczonego do płatnika składek lub ZUS;

c) informacje składane przez płatnika do ZUS po ustaniu tytułu do ubezpieczeń osoby, której obniżono wymiar czasu pracy w związku z covid-19

20. Zasady kontroli wykorzystywania świadczeń chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych przez ZUS oraz przez płatnika składek;

a) kontrola zwolnień lekarskich przeprowadzania przez płatnika składek - zasady i niezbędna dokumentacja;

b) kontrola zwolnień przeprowadzana przez ZUS; konsekwencje dla płatnika składek.

21 Odpowiedzi na pytania uczestników.Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Oliwia Małecka

Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych: na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Ekspert w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  i uprawnień pracowniczych w tym także wynikających z przepisów związanych ze szkolnictwem wyższym.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej, współpracując przy tworzeniu aktów prawnych, jak i od strony praktycznej, przy ich wdrażaniu. Współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Społecznych przy realizacji projektów dotyczących trendów społeczno-gospodarczych rynku pracy Mazowsza oraz  procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej, prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od kilkunastu lat prowadzi zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku publikuje w dodatkach tematycznych do Dziennika Gazety Prawnej – „Kadry i płace” oraz „Świadczenia i ubezpieczenia”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych