Zasady Fakturowania 2020- najczęstsze problemy, zaostrzone sankcje, nowa jednolita matryca stawek, Wiążąca Informacja Stawkowa, znowelizowany JPK.

Termin
28-08-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
OPOLE

HOTEL MERCURE OPOLE, 

ul. Krakowska 57-59

Koszt uczestnictwa
jednej osoby
479 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w oparciu o liczne praktyczne przykłady. W trakcie zająć prowadzona jest dyskusja temat problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

Istnieje możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji.

Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy niezbędnej dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT (klauzula naruszenia prawa) a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania  oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (Split Payment) a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Bardzo ważne jest także zachowanie należytej staranności szczególnie po wprowadzeniu nowych zasad JPK oraz umiejętności korzystania z WIS przy zmienionej matrycy stawek VAT.


1.  Podstawy prawne dotyczące faktur

- transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą

- zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,

- które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury

- faktury na żądanie – na podstawie  paragonu fiskalnego z nr NIP

- sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP


2.  Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:

-  likwidacja faktur wewnętrznych,

-  faktury  - procedura marży

-  faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),

-  faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),

- dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie MPP

-  faktury handlowe,

-  duplikaty faktur,

-  faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,

-  faktury „pro-forma”,

-  otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,

-  nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy

- dokumentowanie usług budowlano - montażowych

- dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym


3.  Jak korygować błędy w fakturach:

-  faktury korygujące, korekta faktury korygującej

-  noty korygujące

-  anulowanie faktury

-  sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.


4.  Faktury elektroniczne:

- faktury elektroniczne zamiast papierowych

- krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur

- rodzaje faktur elektronicznych,

- zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

- dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia

- zaliczka a e-faktura

- zakres informacyjny e-faktury

- czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?

- faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,

- notą korygującą w formie elektronicznej,

- przechowywanie /archiwizacja/ e-faktur.


5.  Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:

-  faktura a różne stawki VAT,

-  rabat / premia na fakturze,

-  zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach i korektach


6.  Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego


7.  Faktury/ faktury elektroniczne  dokumentujące wewnątrz wspólnotowe dostawy towarów oraz eksport:

-  prawo do stosowania stawki zerowej – niezbędna dokumentacja,

-  zaliczki w WDT i eksporcie,

-  korekta faktur eksportowych i WDT


8.  Duplikaty faktur / faktur elektronicznych.

- zasady wystawiania,

- podatek naliczony z duplikatu faktury – termin prawa do odliczenia.


9.  Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2 KKS)

- co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”

- weryfikacja   faktur otrzymanych od kontrahentów

-  sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u

-  zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne

- fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK

- kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny

- jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w

sankcjami.


10. Split payment  - podzielona płatność

- kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT

- Ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT

- Dobrowolność stosowania zasady „split payment”

- załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje

- Korzyści ze stosowania split payment

Wyłączenie art. 112 b

Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą

Brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT

Korzyści również dla sprzedawcy

dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego

Przyspieszony termin zwrotu

Płynność finansowa


11. Kasy fiskalne – 2020

nowe rozporządzenie wykonawcze 2020 - 2022

kasy on-line 2020 - 2021

nowe obowiązki podatników.


12. Biała lista i MPP

- od 1 września 2019 podatnicy mają dostęp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. białej listy.

-  zawartość informacyjna „Białej Listy”

- wyszukiwanie kontrahemta na „białej liście”


13. Konsekwencje płatności na rachunek niezamieszczony na białej liście w CIT i VAT?

- skutki w podatkach dochodowych (PIT i CIT)

-  skutki w podatku od towarów i usług  

-  sankcje za niestosowanie białej listy

-  druk ZAW-NR – zawiadomienie naczelnika US o wadliwej płatności


14.  Nowa jednolita matryca stawek – terminy, obowiązywanie

- nowa matryca stawek – lipiec 2020

- nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)    w zakresie towarów oraz PKWiN – w zakresie usług

- zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT

- uproszczenie systemu stawek VAT

- zmianę zakresu systemu ryczałtowego dla rolników


15.  Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

- podmioty uprawniene do wystąpienia o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

- zawartość wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

- rola ochronna Wiążącej Informacji Stawkowej – nie tylko dla wnioskodawcy

- rozszerzenie mocy ochronnej WIS na inne podmioty

- wygaśnięcie ochrony

- zasady wniesienia i wysokość opłaty podstawowej

- indywidualne interpretacje podatkowe w relacji do Wiążącej Informacji Stawkowej


16.  Znowelizowany JPK-VAT7 /JPK-VAT7K – nowe terminy

- grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K

- oznaczenia dowodów sprzedaży

- symbole procedur szczególnych

- oznaczenie dowodów zakupu

- faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU

- faktury jedno i wielopozycyjne a GTU.

Cena obejmuje:

* 5 godzin wykładu, w tym konsultacje indywidualne,

* aktualne materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy (długopis, notes itp.),

* lunch,

* przerwa kawowa (kawa, herbata, ciastka).


Szkolenia odbywają się z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Ministra Zdrowia, w zaostrzonym rygorze sanitarnym. 

Zajęcia w mniejszych grupach, z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami.

Wykładowca
Henryk Grychtoł

Doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Rachunkowego, wieloletni wykładowca. Wybitny specjalista w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości, cen transakcyjnych oraz kodeksu spółek handlowych. Absolwent Wydziału Ekonomiki Przemysłu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych