W sekcji

ON -LINE !!!  Równoważny system czasu pracy w 2020r., z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w Tarczach Antykryzysowych - warsztaty praktyczne.

Termin
23-07-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, PLATFORMA INTERNETOWA
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
299 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

KADRY

Program szkolenia

CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników szkolenia z gruntowną wiedzą z zakresu aktualnych zmian w prawie pracy oraz omówienie praktycznych zagadnień dotyczących najczęściej pojawiających się problemów i wątpliwości w zakresie prawidłowego zarządzania czasem pracy w systemie równoważnym.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Szczegółowo i praktycznie zostaną omówione m.in.: zasady sporządzania poprawnych grafików czasu pracy, wyboru optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem konkretnych potrzeb organizacji, wypełniania karty ewidencji czasu pracy, rozliczania nadgodzin pracy oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności.

.

I. Wprowadzenie

Czas pracy w 2020 r.

1. Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy

2. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy

3 Świadczenie pracy

4. Czas szkoleń w godzinach rozkładowych i szkolenie bhp

5. Przerwy na karmienie dziecka

6. Badanie lekarskie

7.Przestój

8. Przerwy w pracy

9 Przerwy w skróconym czasie pracy.

10. Dyżur pracowniczy.

11. Czas dojazdu do pracy

12. Czas przemieszczania się w podróży służbowej

13 Pozostawanie w zakładzie pracy bez wiedzy pracodawcy

14 Przerwa na zjedzenie posiłku lub załatwienie prywatnych spraw

15 Przerwa w przerywanym systemie czasu pracy

16 Usuwanie następstw wadliwie wykonanej pracy

17 Normy czasu pracy

18 Ustalanie wymiaru czasu pracy

19. Ustalanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu

20. Dni wolne od pracy – dopuszczalność pracy w niedziele i święta

21 Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego

22 Odpoczynek dobowy

23 Odpoczynek tygodniowy

24 Praca nadliczbowa nie może naruszać odpoczynku

25. Systemy czasu pracy

26. Podstawowy system czasu pracy

27. System równoważnego czasu pracy.

28. Czas pracy przy dozorze urządzeń.

29 Czas pracy przy pilnowaniu

30. Praca w ruchu ciągłym

31 Przerywany czas pracy

32. Zadaniowy czas pracy

33. System skróconego tygodnia pracy

34 System pracy weekendowej

35 Skrócony czas pracy

36. Ro zkłady czasu pracy

37 Konieczność zachowania przepisów o dobie pracowniczej

38 Pracownicy chronieni


II. Czas pracy w dobie COVID 19 na podstawie rozwiązań zawartych w Tarczach Antykrysysowych 


III. Równoważny system czasu pracy  - część praktyczna

1. Równoważny system pracy

- okresy rozliczeniowe

- specyfika pracy zmianowej

- praca w niedziele i święta

- praca w porze nocnej

- nadgodziny

- dyżury pracownicze

- możliwości i zasady tworzenia indywidualnych rozkładów czasu pracy

- wprowadzanie i zmiany obowiązujących systemów czasu pracy

- regulamin Pracy - podstawowe zapisy dotyczące czasu pracy

2. Planowanie czasu pracy w systemie równoważnym

- obowiązki pracodawcy związane z organizacją i planowaniem czasu pracy

- harmonogram pracodawcy

- potwierdzanie obecności, harmonogram a ewidencja czasu pracy

- obliczanie wymiaru czasu pracy dla różnych okresów rozliczeniowych

- ograniczenia w planowaniu czasu pracy niektórych grup pracowniczych

- sytuacja prawna kobiet w ciąży

- ochrona pracowników niepełnosprawnych

- pracownicy wychowujący dzieci w wieku do lat 4

3. Rozliczanie czasu pracy w systemie równoważnym

- rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych

- sposoby obliczania nadgodzin średniotygodniowych

- Rozliczanie pracy w dniach wolnych i świątecznych

- Dyżury pracownicze

- czas wolny - sposób rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych

- Obliczanie wynagrodzenia i dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej

- Zasady rozliczania ryczałtów za nadgodziny

- Rozliczanie nadgodzin dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy


IV. Ewidencja czasu pracy w systemie równoważnym

1. Zasady prawidłowego gromadzenia dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy pracownika.

2. Rodzaje dokumentów gromadzonych w związku z ewidencjonowaniem czasu pracy pracownika,

3. Informacje wskazywane w ewidencji czasu pracy pracownika,

4. Zasady wydawania kopii dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy,

5. Czas i warunki przechowywania dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracowników,

6. Zasady postępowania z listami obecności oraz harmonogramami czasu pracy po zmianie przepisów,

4. Regulacje dotyczące poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy poszczególnych pracowników, w tym problematyka ewentualnego nanoszenia poprawek na harmonogram


V.Pytania i odpowiedzi.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
dr Barbara Pawełko-Czajka

Trenerka  z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada  praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych