Jak zorganizować kadry i płace w 2021 roku - kurs dwudniowy.

Termin
12-07-2021 godz. 10:00
13-07-2021 godz. 10:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
799 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

KADRY i PŁACE


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,    

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

Część I

Kadry 


1. Prawo pracy - zagadnienia ogólne

- podstawowe pojęcia : pracodawca, pracownik, zakład pracy

- zasady prawa pracy

-stosunek pracy

- przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

2.Wewnętrzne źródła prawa pracy

3. Nawiązanie stosunku pracy

4. Umowy cywilnoprawne

5. Zatrudnianie pracowników zgodnie z RODO

6. Przetwarzanie danych osobowych pracowników

7. Zakaz konkurencji.

9. Zmiana warunków umowy o pracę

10. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy

11. Czas pracy

12. Obowiązki pracodawcy i pracownika

13. Odpowiedzialność materialna pracowników

14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 

15. Bezpieczeństwo i higiena pracy

16. Rozwiązywanie stosunku pracy

-porozumienie stron

- rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

- rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

- z upływem czasu, na który była zawarta

- wygaśnięcie stosunku pracy

-rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy

 17. Zwolnienia grupowe

18. Świadectwo pracy

-szczegółowa treść świadectwa pracy

• sposób i tryb jego wydawania i prostowanie

19. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 

20. Ochrona danych osobowych w kadrach

21.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

• tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu,

- przeznaczenie środków funduszu,

- wspólna działalność socjalna,

- świadczenie urlopowe,

- odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS.

22. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 r.

23. PPK

24. Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Dokumentacja osobowa

- ogólne zasady prowadzenia akt osobowych

- kwestionariusze składane przez kandydata do pracy oraz pracownika

- skierowania na badania oraz orzeczenia o zdolności pracownika do pracy na danym stanowisku

- oświadczenia składane przez pracownika w związku z uprawnieniami rodzicielskimi

- oświadczenia składane przez pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy - umowa o pracę 

- elementy umowy o pracę

- zasady sporządzania informacja o warunkach zatrudnienia

- dokumentacja czasu pracy

- dokumentacja wynagrodzeń (karty pracy, karty wynagrodzeń, karty przychodów pracownika, listy płac)

- dokumentacja wykorzystanych urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności pracownika płatnych i niepłatnych

- dokumentacja związana z powierzeniem pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się

- świadectwa pracy


Część II

Płace

Część I

1. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń

2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy. Jak wyliczyć wynagrodzenie.

3. Systemy wynagradzania.

4. Dokumentacja wynagrodzeń

- karty pracy

- karty wynagrodzeń

- karty przychodów pracownika

- listy płac

5. Obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia

6. Wynagrodzenie minimalne.

7. Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca 

8. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

9. Wynagrodzenie za czas urlopu

10. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

11. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

12. Wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby

13. Wynagrodzenie za czas przestoju

14. Wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy

15. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

16. Wynagrodzenie za pracę w nocy

17. Odszkodowania, odprawy i rekompensaty

18. Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

19. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło)

20. Zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

21. Zbiegi ubezpieczeń.

22. Wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy

23. Wynagrodzenie za czas choroby

24. Zasiłki finansowane z ZUS

25. Podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków

26. Nabycie prawa do zasiłków


Część II – warsztaty

1. Sporządzanie wieloskładnikowej listy płac dla pracownika

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę i jego wpływ na dokonywanie obliczeń płacowych

3. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca oraz wynagrodzenie w razie zmiany wymiaru czasu pracy lub wysokości płacy w trakcie miesiąca

4. Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop

5. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej i za pracę nadliczbową

6. Zasady dokonywania potraceń

7. Wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych

8. Sporządzanie list płac dla osób niebędących pracownikami

9 Zadania praktyczne

10. Podsumowanie.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
dr Barbara Pawełko-Czajka

Trenerka  z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada  praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych