Podróże służbowe  - zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych.

Termin
08-10-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

1. Prawne regulacje podróży służbowych:

- przepisy prawa powszechnie obowiązującego – kodeks pracy, rozporządzenie,

- regulacje wewnątrzzakładowe – układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę,

- przepisy prawa pracy a przepisy prawa podatkowego.

2. Pojęcie podróży służbowej:

- definicja podróży służbowej na gruncie prawa pracy (siedziba pracodawcy, miejsce pracy a miejsce faktycznego wykonywania pracy – miejsce świadczenia pracy),

- pojęcie podróży służbowej na gruncie przepisów podatkowych (wyjazdy służbowe inne niż podróż służbowa, jazdy zamiejscowe a jazdy lokalne, wyjście służbowe).

3. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).

4. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej

- miejsce rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej

- miejsce rozpoczęcia i zakończenia zagranicznej podróży służbowej

5. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.

6. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej

a) krajowe podróże służbowe i ich kwalifikacja podatkowa:

- czas pracy a czas podróży służbowej,

- przychód pracownika z tytułu otrzymanych diet, koszty przejazdu, dojazdów, noclegów oraz inne wydatki

- kwalifikacja podatkowa rozliczania kosztów podróży służbowej: pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umów zlecenia lub o dzieło, członków organów spółki, przedsiębiorców,

- samochód a problematyka podróży służbowych: samochody prywatne używane do celów służbowych – jazdy lokalne i wyjazdy służbowe (jazdy zamiejscowe),

- delegacje samochodem służbowym,

- dokumentacja krajowych podróży służbowych.

b) rodzaje należności pracowniczych przy zagranicznych podróżach służbowych i ich kwalifikacja podatkowa:

- określenie państwa docelowego podroży służbowej

- czas podróży służbowej dla podróży zagranicznej (podróż krajowa jako etap zagranicznej podróży służbowej: „odcinek krajowy” a „odcinek zagraniczny”)

- rozliczenie kosztów: czas pracy, diety, dojazdy, noclegi, wyżywienie, zakup paliwa, koszty leczenia i inne wydatki ponoszone w trakcie odbywania podróży służbowej

- należności za czas podróży służbowej a różnice kursowe (wycena kosztów poniesionych w walucie obcej – rozliczenie wydatków w walucie innej niż waluta zaliczki, stosowanie właściwego kursu)

- podróże osób niebędących pracownikami (świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych; kontraktów menedżerskich, umów o dzieło, umów zlecenia, prokurentów etc.),

- delegacje zagraniczne dla prowadzących działalność gospodarczą,

- dokumentacja zagranicznych podróży służbowych,

7. Rozliczanie podróży służbowych

- zaliczki na poczet podróży służbowych

- termin i sposób rozliczenia wydatków poniesionych przez pracownika

- rozliczenie wydatków w przypadku braku udokumentowania ich poniesienia.

8. Zagadnienia szczegółowe związane z rozliczaniem podróży służbowej:

- podróże służbowe kierowców po zmianie przepisów, czas pracy kierowców,

- podróże służbowe pracowników mobilnych (przedstawicieli handlowych, serwisantów, etc.)

- oddelegowanie pracownika jako usługa transgraniczna (wynagrodzenie pracownika, zasady ustalania przychodu po stronie pracownika)

- „dieta tranzytowa”, podróż odbywana do różnych państw jako państw docelowych

- usprawiedliwiona nieobecność,

- „dieta ujemna” – zwrot zwiększonych kosztów wyżywienia ponad limit

- wyjazdy kierowanych przez pracodawców na szkolenia pracowników oraz osób innych niż pracownicy,

- urlop połączony z odbywaniem podróży służbowej,

- śniadanie w cenie noclegu – po zmianach,

- zwrot kosztów parkingowych oraz opłat autostradowych w przypadku podróży służbowej odbywanej pojazdem samochodowym niebędącym własnością pracodawcy,

- zwrot kosztów dojazdów w podróży zagranicznej w przypadku podróży odbywanej samochodem,

9. Zagadnienia pochodne związane z wyjazdami służbowymi, w tym:

- używanie przez pracowników, zleceniobiorców, członków zarządu, członków rad nadzorczych itp. samochodów nie stanowiących własności pracodawcy w jazdach miejscowych (lokalnych) i jazdach zamiejscowych (podróżach służbowych): zwolnienia, ryczałty, ewidencje,

- wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych pracowników; zasady ustalania przychodów pracownikom i zaliczania wydatków do kosztów podatkowych.

- wynajem samochodów za granicą (rent a car) a podatek u źródła,

10. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych - rozliczanie podróży służbowej a podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (pracownicy a zleceniobiorcy)

11.  Omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki organów skarbowych , interpretacje, przykłady

12. Podsumowanie - panel dyskusyjny.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Link dostępowy do naszego webinarium aktywuje się na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia.

Jeśli wystąpią problemy z zalogowaniem się, być może komputer ma zablokowany dostęp do stron i serwisów, które nie odpowiadają indywidualnym wymaganiom korporacyjnym. W takim przypadku zalecamy kontakt z administratorem systemu.

W przypadku zakłóceń, już po zalogowaniu, w odbiorze dźwięku/obrazu, prosimy o wylogowanie i ponowne zalogowanie się lub wyłączenie i włączenie komputera..


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o wcześniejsze przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem  https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Paweł Dymlang

prawnik, doradca podatkowy, doktorant prawa na wydziale prawa i administracji KUL, doświadczony wykładowca , autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, (Gazeta prawna, Biuletyn VAT, Monitor Księgowego, VAT w praktyce, Orzecznictwo Podatkowe, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw i inne).

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych