Płace dla początkujących 2021, m.in. wynagrodzenia, dokumentacje, składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłki z ZUS, podróże służbowe, świadczenia urlopowe. Kurs 2-dniowy, warsztaty.

Termin
23-06-2021 godz. 10:00
24-06-2021 godz. 10:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
799 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

KADRY i PŁACE


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,    

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

Część I teoretyczno-praktyczna


1. Zagadnienia ogólne - prawo pracy.

2. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń

3. Wynagrodzenie ze stosunku pracy. Jak wyliczyć wynagrodzenie.

4 Systemy wynagradzania.

5. Dokumentacja wynagrodzeń

- karty pracy

- karty wynagrodzeń

- karty przychodów pracownika

- listy płac

6. Obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia

7. Wynagrodzenie minimalne.

8. Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

9. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

10. Wynagrodzenie za czas urlopu

11. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

12. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

13. Wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby

14. Wynagrodzenie za czas przestoju

15. Wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy

16. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

17. Wynagrodzenie za pracę w nocy

18. Odszkodowania, odprawy i rekompensaty

19. Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

20. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło)

21. Zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

22. Zbiegi ubezpieczeń.

23. Obowiązki płatnika składek

24. Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe.

25. Wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy

26. Wynagrodzenie za czas choroby

27. Zasiłki finansowane z ZUS

28. Podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków

29. Nabycie prawa do zasiłków

30. Ustalanie okresu zasiłkowego

31. Ustalanie podstawy wypłaty zasiłków

32. Dokumentacja niezbędna do wypłat zasiłków

33. Zasiłek chorobowy

34. Zasiłek macierzyński

35.Urlop ojcowski

36. Świadczenie rehabilitacyjne

37. Zasiłek opiekuńczy

38 .Zasiłek wyrównawczy

39. Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego

40. Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy.

41. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

42. Wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

42. Świadczenie urlopowe

43. Rozliczenia z urzędem skarbowym


Część druga – warsztaty


1.Sporządzanie wieloskładnikowej listy płac dla pracownika

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę i jego wpływ na dokonywanie obliczeń płacowych

3. Ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

4. Ustalenie wynagrodzenia w razie zmiany wymiaru czasu pracy.

5. Ustalanie wynagrodzenia w razie zmiany wysokości płacy w trakcie miesiąca

6. Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop

7. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

8. Wynagrodzenie za pracę nadliczbową

9. Ustalanie uprawnień i wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych

10. Zasady dokonywania potraceń z wynagrodzenia.

11. Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków.

12. Sporządzanie list płac dla osób niebędących pracownikami

13. Zadania praktyczne


Cześć trzecia - zadania podsumowujące

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
dr Barbara Pawełko-Czajka

Trenerka  z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada  praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych