STOSUNEK PRACY Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM, w tym zagadnienia związane z pracą zdalną.

Termin
24-06-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
449 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

KADRY i PŁACE


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,    

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim i umowy z osobami prowadzącymi zajęcia dla studentów

a. rezygnacja z mianowania w Ustawie 2.0,

b. umowa o pracę:

c. pierwsze i kolejne miejsce pracy na uczelniach wyższych i w instytutach naukowych , prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, ze zmianami w Ustawie 2.0,

d. zasady zawierania umów cywilnoprawnych z osobami prowadzącymi zajęcia ze studentami – zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w tego tytułu,

e. obligatoryjne i fakultatywne elementy umów o pracę i umów cywilnoprawnych, w tym zmiany w Ustawie 2.0 dotyczące nauczycieli akademickich,

f.  podstawowe i dodatkowe miejsce pracy nauczyciela akademickiego w Ustawie 2.0

g. zakaz bezpośredniej podległości służbowej na uczelni,

h. stosunek pracy w świetle zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi – kontrole PIP w tym zakresie oraz konsekwencje dla pracodawcy.

2. Przepisy związane z okresem zatrudnienia nauczycieli akademickich

a. prawa autorskie nauczyciela akademickiego a podatek dochodowy od osób fizycznych

b. zasady prowadzenia konkursów dla nauczycieli akademickich w Ustawie 2.0,

c. urlopy: naukowe i dla poratowania zdrowia wymogi i procedury,

d. okresy zatrudniania bez doktoratu lub habilitacji: od kiedy liczyć, jakie okresy są wyłączone;

e. zmiany warunków zatrudnienia: porozumienie i wypowiedzenie zmieniające,

f. powierzenie innej pracy oraz obowiązków; dokumentacja, przypadki, w których wymagana jest zgoda pracownika,

g. zasady powierzania pracy zdalnej nauczycielowi akademickiemu.

3. Zasady powierzania zajęć w formie zdalnej nauczycielom akademickim

a. wymagana dokumentacja związana z pracą zdalną,

b. sposób zaliczania zajęć tego typu do godzin pensum lub godzin ponadwymiarowych,

c. miejsce pracy zdalnej a bezpieczeństwo i higiena pracy – odpowiedzialność pracodawcy i pracownika.

4. Ustanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim

a. rozwiązywanie umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (mianowanie, umowy o pracę),

b. wygaśnięcie stosunku pracy, w tym obowiązki uczelni w zakresie świadczeń pozostałych do wypłaty,

c. obowiązki uczelni wobec pracownika, z którym ustaje stosunek pracy: świadectwo pracy, wymagalność świadczeń pracowniczych, odprawy.


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Oliwia Małecka

Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych: na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Ekspert w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  i uprawnień pracowniczych w tym także wynikających z przepisów związanych ze szkolnictwem wyższym.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej, współpracując przy tworzeniu aktów prawnych, jak i od strony praktycznej, przy ich wdrażaniu. Współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Społecznych przy realizacji projektów dotyczących trendów społeczno-gospodarczych rynku pracy Mazowsza oraz  procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej, prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od kilkunastu lat prowadzi zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku publikuje w dodatkach tematycznych do Dziennika Gazety Prawnej – „Kadry i płace” oraz „Świadczenia i ubezpieczenia”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych