Podatek dochodowy  CIT  od podstaw dla instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN. Szkolenie 2- dniowe.

Termin
23-06-2021 godz. 10:00
24-06-2021 godz. 10:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
990 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

I. Zagadnienia ogólne podatku dochodowego od osób prawnych

1. Zakres podmiotowy podatku CIT

2. Instytut badawczy oraz instytut naukowy PAN jako podatnik podatku  dochodowego od osób prawnych

3. Działalność statutowa a działalność gospodarcza


II. Przychody w podatku dochodowym od osób prawnych

1. Przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł

2. Moment powstania przychodu (usługi badawcze, najem, refaktura mediów)

3.  Korekta przychodów

4. Wyłączenia z przychodów podatkowych

5.  Dotacje i subwencje a przychody podatkowe


III. Koszty uzyskania przychodów

1. Pojęcie kosztu uzyskania przychodów ze źródła przychodów

2. Moment poniesienia kosztu podatkowego

3. Koszty wyrażone w walutach obcych i zasady ich przeliczania

4. Korekta kosztów podatkowych

5. Rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych


IV. Wydatki niestanowiące kosztów podatkowych, w szczególności

1. Odsetki od zaległości podatkowych, kary umowne i odszkodowania

2. Wpłaty na PFRON

3. Amortyzacja oraz składki ubezpieczeniowe od wartości samochodów osobowych powyżej 150 000 zł

4. Wydatki związane z eksploatacją samochodów osobowych wykorzystywanych nie tylko do działalności gospodarczej

5. Wydatki ponoszone w ramach realizowanych projektów naukowych

6. Wydatki sfinansowane z subwencji a wydatki sfinansowane z dotacji


V. Analiza wydatków pod kątem prawidłowej kwalifikacji podatkowej

1. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu

2. Uznanie za wydatki na cele statutowe

3. Znaczenie źródła finansowania wydatków


VI. Ustalenie dochodu/straty

1. Dochód z zysków kapitałowych oraz dochód z innych źródeł przychodów

2. Dochód zwolniony bezwarunkowo

3. Dochód przeznaczony na działalność statutową

4. Wydatki niezaliczane do kosztów podatkowych a dochód podatkowy

5. Zaliczka na podatek dochodowy oraz podatek dochodowy od wydatków na cele nie statutowe

6. Preferencja podatkowa w postaci ulgi B+R

7. Dochód z kwalifikowanych praw IP Box


VII. Podatek od przychodów z budynków

1. Zakres przedmiotowy podatku

2. Ustalenie przychodów z budynków

3. Podstawa opodatkowania

4. Czy można odliczyć podatek od budynków od zaliczki na podatek  dochodowy?

5. Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków przychodów podlegających opodatkowaniu na podst. art. 24b za okres III – XII.2020


VIII. Podatek u źródła – wybrane zagadnienia

1. Pojęcie rezydenta i nierezydenta

2. Certyfikat rezydencji – forma (kiedy kopia?), termin ważności

3. Opodatkowanie należności licencyjnych i należności z praw autorskich  

z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

4. Zapłata podatku za podatnika a koszt podatkowy        


IX. Podmioty powiązane i dokumentacja cen transferowych

1. Definicja podmiotów powiązanych

2. Podmioty zobligowane do tworzenia dokumentacji

3. Zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym

4. Zakres i treść dokumentacji

5. Obowiązki sprawozdawcze i ich zawieszenie na czas epidemii


X. Pozostałe zagadnienia w podatku dochodowym od osób prawnych

1. Ulga na złe długi – rozwiązania preferencyjne związane z epidemią

2. Skutki w podatku CIT związane z „białą listą”

3. Konsekwencje  w podatku dochodowym wynikające z naruszenia  

regulacji dotyczących obowiązkowego MPP  


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Elżbieta Kida - Bierut

Doświadczony ekspert prowadzący wiele szkoleń zamkniętych dla czołowych firm doradczych i międzynarodowych koncernów, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, a także przygotowujących do egzaminów na doradcę podatkowego, maklera giełdowego, członka rady nadzorczej i biegłego rewidenta. Wykładała również w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Biznesu i Administracji. Praktyk prowadzący własne Biuro Rachunkowe.Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhauseCoopers, TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych