PODATEK VAT 2020 od podstaw - kurs dwudniowy.

Termin
23-06-2021 godz. 10:00
24-06-2021 godz. 10:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
799 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

CEL SZKOLENIA:

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT (klauzula naruszenia prawa) a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania  oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (Split Payment) a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Bardzo ważne jest także zachowanie należytej staranności szczególnie przy analizie prawa odliczenia podatku naliczonego czy stawki zerowej przy WDT.


Program szkolenia:

1.  ZAKRES I ZASADY OPODATKOWANIA (PODATEK NALICZONY I NALEŻNY)

- podstawowe pojęcia i definicje,

- dostawa towarów i świadczenie usług,

- wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,

- eksport – import towarów i usług,

- likwidacja działalności.


2.  OBOWIĄZEK PODATKOWY

-  zasady ogólne,

- szczególny moment powstania obowiązku podatkowego: - wystawienie faktury

- otrzymanie zapłaty  

-  obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych,

-  obowiązek podatkowy u małych podatników.

-  otrzymanie zaliczki

-  import towarów

-  „eksport / import” usług

-   miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na nowych zasadach

- nowe zasady opodatkowania bonów

bony jednego przeznaczenia

bony różnego przeznaczenia


3.  MIEJSCE ŚWIADCZENIA.

- przy dostawie towarów,

- w transakcjach wspólnotowych,

-  przy świadczeniu usług.


4.  PODSTAWA OPODATKOWANIA I WYSOKOŚĆ PODATKU.

- rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,

-  Split payment  - podzielona płatność

- kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT

- Ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT

- Dobrowolność stosowania zasady „split payment”

- załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje

- Korzyści ze stosowania split payment

Wyłączenie art. 112 b

Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą

Brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT

Korzyści również dla sprzedawcy

dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego

Przyspieszony termin zwrotu

- zasady wymiaru i poboru podatku,


5.   STAWKI PODATKOWE

5.1.  Nowa jednolita matryca stawek – terminy, obowiązywanie

- nowa matryca stawek – lipiec 2020

- nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)    w zakresie towarów oraz PKWiN – w zakresie usług

- zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT

- uproszczenie systemu stawek VAT

- zmianę zakresu systemu ryczałtowego dla rolników


5.2.  Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS

- podmioty uprawnione do wystąpienia o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

- zawartość wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

- rola ochronna Wiążącej Informacji Stawkowej – nie tylko dla wnioskodawcy

- rozszerzenie mocy ochronnej WIS na inne podmioty

- wygaśnięcie ochrony

- zasady wniesienia i wysokość opłaty podstawowej

- indywidualne interpretacje podatkowe w relacji do Wiążącej Informacji Stawkowej


5.3.  zwolnienia,

5.4   szczególne przypadki stosowania stawki 0%..

5.5.  występowanie powiązań pomiędzy podatnikami a podstaw opodatkowania


6.  ODLICZENIA I ZWROT PODATKU.

- zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),

- zasady odliczania podatku naliczonego,    

- zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,

- uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od  weryfikacja zasadności zwrotu,

sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)

zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87);

- odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,

- nieściągalne wierzytelności (ulga na złe długi)

Uchylenie sankcji 30% w procedurze ulgi na złe długi lub braku korekty podatku naliczonego;

- korekta podatku naliczonego,

- odliczanie VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

- ulga na złe długi na nowych zasadach


7.   FAKTUROWANIE

-  zasady wystawiana faktur

-  rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok.  zrównane z fakturami, refaktury),

- faktury zbiorcze, „uproszczone”,  

- terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,


8. JAKIE DANE POWINNA ZAWIERAĆ FAKTURA  VAT

-  faktury krajowe,

-  faktury zaliczkowe,

-  faktury dotyczące transakcji międzynarodowych,


9.  REJESTRACJA, DEKLARACJE I  I INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE

- rejestracja,

- deklaracje VAT,

- informacje podsumowujące krajowe i unijne

-  zapłata podatku

- obowiązek przekazywania deklaracji drogą elektroniczną

-  nowe możliwości organów skarbowych dotyczących rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego ( art. 96 ust. 4; 4a; 4b i 4c),

odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;

- restrykcyjne zasady wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9),

warunki przywrócenia do rejestru,

poszerzony zakres informacyjny podatników VAT czynnych a zachowanie należytej staranności.


10. PROCEDURY SZCZEGÓLNE

-  mali przedsiębiorcy,

-  świadczenie usług turystyki,

-  dostawa rzeczy używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich,

-  wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona.

-  system zwrotu podatku podróżnym,

-  eksport towarów – stawka 0%,

-  import towarów – procedura uproszczona,

-  kwartalne rozliczanie VAT – tylko ”mali podatnicy”

-  podmioty powiązane,


11.  Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub zaniżenia podatku należnego (art. 110a i 110b)

powszechność zastosowania,

warunki odstąpienia od zastosowania sankcji,

sankcja 30% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub dokumentujących czynność pozorną;


12.  KASY FISKALNE

-  obowiązek stosowania kas fiskalnych,

-  zwolnienia,

-  paragony fiskalne

- nowe warunki techniczne kas fiskalnych


13. DOKUMENTACJA

-  faktury.

-  ewidencje,

-  przechowywanie dokumentów


14.  Znowelizowany JPK-VAT7 /JPK-VAT7K – nowe terminy

- grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K

- oznaczenia dowodów sprzedaży

- symbole procedur szczególnych

- oznaczenie dowodów zakupu

- faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU

- faktury jedno i wielopozycyjne a GTU

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Henryk Grychtoł

Doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Rachunkowego, wieloletni wykładowca. Wybitny specjalista w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości, cen transakcyjnych oraz kodeksu spółek handlowych. Absolwent Wydziału Ekonomiki Przemysłu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych