PRAKTYKA ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH w nowych uwarunkowaniach zwyczajowych i prawnych.

Termin
22-06-2021
godz. 10:00-16:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
549 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Program szkolenia

Szkolenie skierowane do:

Kadry menedżerskiej, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami handlowymi.


Cel edukacyjny szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty ds. umów handlowych, specjalisty ds. eksportu, specjalisty ds. sprzedaży, specjalisty ds. importu, specjalisty ds. zakupów oraz uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy osób, które ten zawód już wykonują. Powyższy cel zrealizowany będzie poprzez:

- uporządkowanie wiedzy na temat systemu prawa handlowego i zasad jego wykorzystania w bieżącej pracy,

- zdobycie wiedzy odnośnie zasad prowadzenia działalności handlowej zarówno w formie dostaw i zakupów krajowych, wewnątrzwspólnotowych, jak i eksportu oraz importu,

- zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się procedurami handlowymi, eksportowymi oraz importowymi, a także dokumentami w tych obszarach,

- nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów z partnerem handlowym, zarówno w zakresie towarów jak i usług,

- zdobycie praktycznych umiejętności zabezpieczania transakcji handlowych oraz ich rozliczania.


Sposób realizacji programu:

Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych umów.


PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA:


NIEZBĘDNA WIEDZA PRAWNO-ORGANIZACYJNA DOT. UMÓW HANDLOWYCH

Jakie należy uwzględnić uwarunkowania prawno-zwyczajowe umów z partnerami handlowymi?

Do jakich uregulowań odwołać się w przypadku sporu?

Jak posłużyć się Konwencją NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów?

Jak wybrać prawo właściwego w umowie według nowego Rozporządzenia PE?

Co należy ustalić w umowie a co stanowi obszar uregulowań obowiązującego prawa?

Kiedy można odwołać się do zwyczajów handlowych?

Jakie są zasady pierwszeństwa poszczególnych grup uregulowań?

Gdzie szukać informacji o nowym rynku – kontrahentach, cenach, zasadach wejścia i działania, wiarygodności, rozstrzyganiu spraw spornych, sądzie?


PROCEDURY ETAPU OFERTOWEGO W HANDLU

Kiedy umowa została zawarta w formie oferty?

Jak sporządzić skuteczną ofertę uwzględniając specyfikę różnych partnerów?

Czyje ogólne warunki umowy będą miały zastosowanie na wypadek sporu?

Dlaczego należy uważać na tzw. milczącą akceptację oferty?

Jaka jest rola zamówienia i jego potwierdzenia, skoro nie pojawiają się one w prawie?

Czy zamówienie może zawierać inne warunki niż oferta i które są podstawą umowy?

Kto może zawrzeć umowę ze strony partnera i jak to sprawdzić?


WYBÓR OGÓLNEJ KONCEPCJI UMOWY (BAZY DOSTAWY I PŁATNOŚCI)

Jak dobrać bazę dostawy i czy zawsze będzie miał zastosowanie Incoterms?

Czy baza na fakturze musi odpowiadać bazie w dokumentach celnych?

Jak zabezpieczyć odroczoną płatność na różnych rynkach?

Jak zabezpieczyć ewentualną windykację i jak ją przeprowadzić?

Kiedy posłużyć się akredytywą, gwarancją, inkasem, rachunkiem zastrzeżonym, wekslem?

Jak negocjować sposoby płatności z punktu widzenia sprzedającego i kupującego?


ZABEZPIECZANIE INTERESÓW W KLAUZULACH KONTRAKTOWYCH

Jak analizować klauzule umowy przedstawione przez partnera?

Jak negocjować kary umowne i procedury dochodzenia reklamacji?

Jak zabezpieczyć dochodzenie roszczeń z tytułu jakości na różnych rynkach?

Kiedy wykorzystać odpowiedzialność umowną, a kiedy odpowiedzialność z mocy prawa?

Dlaczego na niektórych rynkach lepiej wybrać arbitraż niż  sąd powszechny?

Jak i w których obszarach można zwolnić się od odpowiedzialności kontraktowej?

W jakich sytuacjach można powołać się na siłę wyższą i jak ją dowieść?

Na czym polega nadzwyczajna trudność w realizacji umowy?

Kiedy można odstąpić od umowy, kiedy ją wypowiedzieć a kiedy rozwiązać?


Kiedy, jak, gdzie….? Odpowiedzi na problemy uczestników.


ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:

ĆWICZENIA - analiza zapisów w umowach i dokumentach handlowych.

ĆWICZENIA – omówienie sytuacji spornych na podstawie zdjęć z portów, magazynów, terminali.


Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Dr Wojciech Budzyński

Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, czego wyrazem jest obroniona przez niego, w SGH, rozprawa habilitacyjna. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Prowadził negocjacje na wszystkich 7 kontynentach. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 60 książek, wydanych w kraju i za granicą. Jest m.in. autorem oficjalnych poradników na temat stosowania Incoterms (od wersji 1980 do obecnej) i oryginalnej interpretacji graficznej reguł. Ostatnia książka W. Budzyńskiego „Eksport w przedsiębiorstwie. Wejście na rynki i realizacja transakcji zagranicznej.” stała się bestsellerem na rynku wydawnictw biznesowych. W ramach tej serii, tym razem dla importerów, ukazała się niedawno pozycja autora „Zakupy w przedsiębiorstwie. Negocjacje, procedury i umowy z dostawcami”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych