Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach - wizy, zezwolenia, karty pobytu, zasady podejmowania pracy, rezydencja podatkowa pracownika z zagranicy.

Termin
30-06-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

KADRY i PŁACE


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,    

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

I. WPROWADZENIE


1. Przyjazd i pobyt cudzoziemców w Polsce

Wjazd i pobyt w Polsce obywateli Unii Europejskiej

Pobyt powyżej 3 miesięcy

Prawo stałego pobytu

Przyjazd i pobyt w Polsce obywateli państw trzecich

Ruch bezwizowy

Ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy

2.Wizy

3. Zezwolenia pobytowe pobyt czasowy

zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP

zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych

zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową

zezwolenie na pobyt stały

 zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE

4. Karta pobytu


II. ZASADY PODEJMOWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW


1. Podejmowanie pracy przez cudzoziemców

Praca cudzoziemców na terenie Polski

Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Obywatele państw sąsiadujących z Polską a procedura oświadczeniowa

Obowiązki pracodawcy w związku z oświadczeniem

2. Podstawy prawne kontynuowania pracy po upływie okresu ważności oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

3. Zawody i rodzaje prac zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę

4. Zezwolenia na pracę

5. Rodzaje zezwoleń na pracę – warunki uzyskania

Zezwolenie typu A

Zezwolenie typu B

Zezwolenia typu C, D i E

zezwolenie na pracę sezonową (typ S)

6. Rejestr pracy cudzoziemców

7. Obowiązki pracodawcy w związku z wydanym zezwoleniem na pracę

8. Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców przez PIP

9. Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców prowadzona przez Straż Graniczną

10. Kary za zatrudniania cudzoziemców bez wymaganych zezwoleń na pracę 


III. Delegowanie cudzoziemców do innych państw


1. Swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej

2. Delegowanie w ramach świadczenia usług


IV. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – rezydencja podatkowa pracownika z zagranicy


1 Obowiązek podatkowy

2. Nieograniczony obowiązek podatkowy

3. Ograniczony obowiązek podatkowy

4 Miejsce zamieszkania 

5. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

6. Rozstrzyganie kwestii miejsca zamieszkania na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

7. Rola płatnika w ustalaniu miejsca zamieszkania


V. Wolny zawód i inna samodzielna działalność


1. Członkowie rad nadzorczych

2 Artyści i sportowcy

3. Studenci

4. Profesorowie

6. Pracownicy państwowi


VI. Obowiązki płatnika


1. Praca najemna 

2. Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym

3. Prawo złożenia zeznania rocznego przez cudzoziemca, któremu płatnik pobrał zryczałtowany podatek dochodowy

4. Certyfikat rezydencji

5. Obowiązek złożenia zeznania przez cudzoziemców

6. Numer identyfikacji podatkowej dla cudzoziemca

7. Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu

8. Samoopodatkowanie nierezydenta


VII Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce


1. Ogólne zasady koordynacji ubezpieczeń wewnątrz Unii Europejskiej

2. Umowy z państwami trzecimi

3. Dwustronne umowy a przepisy unijne.

4. Delegowanie pracowników z UE do Polski i cudzoziemców do krajów UE – ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń

5. Formularz A1

6. Obowiązki pracodawcy

7. Obowiązki zgłoszeniowe 

8. Ustalenie właściwego ustawodawstwa ubezpieczeniowego w stosunku do pracowników wykonujących pracę jednocześnie na terenie kilku państw UE

9. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i innych państwach UE

10 .Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

11. Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
dr Barbara Pawełko-Czajka

Trenerka  z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada  praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych