Zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze - rewolucyjne zmiany w 2021 roku.

Termin
17-06-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

KADRY i PŁACE


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,    

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

Szkolenie uwzględnia zmiany prawne wynikające z tarcz antykryzysowych i przeciwdziałania COVID-19 oraz najnowszy, rewolucyjny projekt zmian zaproponowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W przypadku zmian w projekcie ustawy, plan szkolenia zostanie uaktualniony.

1. Obowiązkowy i dobrowolne tytuły podlegania ubezpieczeniom chorobowym;

2. Zasady ustalania wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy oraz zasiłku chorobowego;

a) w obecnym stanie prawnym;

b) proponowane 

3. Różnice pomiędzy zasiłkiem chorobowym a wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy;

4. Okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń z tytułu  niezdolności do pracy, z uwzględnieniem planowanych zmian w 2021 r.

5. Prawo do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy bez okresu wyczekiwania; sposób dokumentowania;

7. Sposób liczenia okresów zasiłkowych i długość ich trwania

a. obecny stan prawny

b. proponowany stan prawny

c. skrócenie okresu pobierania zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczeniowego

d. sposób liczenia okresów przejściowych;

6. Okoliczności powodujące utratę prawa do świadczeń;

7. Okres kwarantanny i izolacji z powodu COVID-19 a prawo do zasiłku chorobowego;

a. warunki przysługiwania zasiłku chorobowego w okresie kwarantanny i izolacji,

b. sposób obliczania okresu zasiłkowego w przypadku łączenia niezdolności do pracy z powodu choroby oraz kwarantanny,

c. utrata zasiłku chorobowego przyznanego w okresie kwarantanny,

d. kwarantanna z dzieckiem – zasiłek chorobowy czy opiekuńczy?

e. przekroczenie okresu zasiłkowego w trakcie kwarantanny – co dalej?

8. Wysokość zasiłku chorobowego:

a. podstawowy zasiłek chorobowy,

b. podwyższenie i obniżenie zasiłku chorobowego,

c. brak zasiłku za część okresu niezdolności do pracy.

9. Zasady wliczania kolejnych niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego z proponowanymi zmianami 

10. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników oraz jego składników:

a. wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń (składniki miesięczne, roczne i kwartalne),

b. okresy, z którego podstawa wymiaru zasiłku jest ustalana,

c. ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków po przerwie w niezdolnościach do pracy;

d. zmiana wymiaru czasu pracy, w tym spowodowanej przeciwdziałaniem  COVID-19

e. ustalanie podstawy wymiaru po przerwie w wykonywaniu pracy (urlopy bezpłatne, wychowawcze itp).

11.  Zasiłek macierzyński a podleganie ubezpieczeniu chorobowemu;

a. wyrównywanie wysokości zasiłku macierzyńskiego w sytuacji, gdy jest on niższy od świadczenia rodzicielskiego w 2020 r. – kwestie podatkowe i ubezpieczeniowe,

12. Okoliczności, w których zasiłek pobiera matka dziecka albo ojciec dziecka;

13. Wymiar urlopu macierzyńskiego oraz ojcowskiego z ostatnimi  zmianami;

14. Świadczenia z tytułu konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad zdrowym dzieckiem z ubezpieczeń społecznych i z Kodeksu pracy;

15. Zasiłek opiekuńczy:

a. na chore dziecko do lat 14. – maksymalny wymiar, wysokość i zasady wypłacania,

b. dodatkowy zasiłek chorobowy na dziecko niepełnosprawne po 14 roku życia,

c. zasiłek na innego chorego członka rodziny; kim jest taki członek rodziny?

d. dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko w związku z COVID-19 w 2021 r.  (niezbędna dokumentacja, okresy przysługiwania),

e. możliwość pobierania zasiłku opiekuńczego przez ojca dziecka korzystającego równocześnie z urlopu macierzyńskiego, w sytuacji, gdy matka przerwała macierzyński w związku z pobytem w szpitalu,

16. Zasady dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego;

a. dokumentowanie przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przed i po porodzie,

b. przyznawanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego przysługującego w razie rozwiązania z pracownicą stosunku pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

c. zasiłek macierzyński w przypadku podzielenia się urlopem macierzyńskim i rodzicielskim  przez rodziców dziecka.

17. Wyrównywanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w przypadku ich obniżenia wynikającego ze zmiany wymiaru czasu pracy w związku z Covid-19., w tym zmiany obowiązujące od grudnia 2020 r.

18. Zasady kontroli wykorzystywania świadczeń chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych przez ZUS oraz przez płatnika składek.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Oliwia Małecka

Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych: na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Ekspert w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  i uprawnień pracowniczych w tym także wynikających z przepisów związanych ze szkolnictwem wyższym.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej, współpracując przy tworzeniu aktów prawnych, jak i od strony praktycznej, przy ich wdrażaniu. Współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Społecznych przy realizacji projektów dotyczących trendów społeczno-gospodarczych rynku pracy Mazowsza oraz  procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej, prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od kilkunastu lat prowadzi zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku publikuje w dodatkach tematycznych do Dziennika Gazety Prawnej – „Kadry i płace” oraz „Świadczenia i ubezpieczenia”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych