ON-LINE! Akcja BILANS 2020.

Termin
27-01-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie


2. Zamknięcie roku obrotowego - podstawowe aspekty

2.1. Jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,

2.2. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,

2.3. Harmonogram prac - kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,

2.4. Roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek,

2.5. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro,

2.6. Roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek,

2.7. Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,

2.8. Badanie rocznego sprawozdania finansowego,

2.9. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

2.10. Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego po zmianach w KRS

2.11. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,

2.12. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe .

2.13. Podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym

2.14. Zmiany w prawie bilansowym


3. Sprawozdanie finansowe za 2020 oraz wpływ COVID-19 na zawartość informacyjną ujawnień - struktura oraz elementy sprawozdania finansowego

3.1. Wprowadzenie

3.1.1. Założenie kontynuacji działalności w czasach COVID-19

3.1.2. Ujawnianie wydarzeń po dniu bilansowym

3.1.3. Prezentacja dofinansowań z PFR oraz innych środków pomocowych

3.1.4. Wpływ niepewności na ujawnienia w sprawozdaniu finansowym

3.2. Bilans

3.2.1. Struktura bilansu

3.2.2. Zasady wyceny

3.2.3. Układ bilansu na tle regulacji MSSF / MSR

3.2.4. Wpływ pandemii na wycenę aktywów – ryzyko utraty wartości

3.3. Rachunek zysków i strat

3.3.1. Struktura rachunku zysków i strat

3.3.2. Wariant porównawczy a kalkulacyjny

3.3.3. Ujmowanie przychodów a zasada współmierności

3.3.4. Pozostałe przychody oraz koszty operacyjne

3.3.5. Przychody oraz koszty finansowe

3.4. Rachunek przepływów pieniężnych

3.4.1. Struktura

3.4.2. Obowiązek sporządzania

3.4.3. Metoda pośrednia oraz bezpośrednia

3.4.4. Rodzaje przepływów pieniężnych

3.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym

3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia


4. Inwentaryzacja

4.1. Terminy przeprowadzenia

4.2. Metody inwentaryzacji

4.2.1. Spis z natury

4.2.2. Potwierdzenie sald

4.2.3. Weryfikacja dokumentów

4.3. Rozliczenia inwentaryzacji

4.4. Wycena


5. Sporządzanie sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:

5.1. KSR 2 - Podatek odroczony

5.1.1. Regulacje ustawy o rachunkowości oraz KSR 2

5.1.2. Metoda bilansowa jako podstawa ustalania podatku odroczonego

5.1.3. Analiza najczęściej występujących różnic przejściowych

5.1.4. Efektywna stawka podatkowa jako źródło informacji na temat realnych obciążeń podatkowych

5.1.5. Case study - przykłady

5.2. KSR 5 oraz MSSF 16 – Leasing w Polsce na tle regulacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

5.2.1. Podstawowe definicje

5.2.2. Leasing finansowy oraz operacyjny – różnice

5.2.3. Aspekty prawa podatkowego

5.2.4. Kierunki zmian regulacji międzynarodowych na przykładzie polskich spółek giełdowych

5.2.5. Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym

5.2.6. Case study – przykłady


6. Dyskusja i zakończenie.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Dominik Biel

Ceniony wykładowca, autor artykułów oraz publikacji  z zakresu rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ogólnopolskiej firmie audytorskiej, gdzie był odpowiedzialny przede wszystkim za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF) oraz w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał również udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych