ON-LINE! Podatek u źródła po zmianach  - uregulowania prawa krajowego, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Termin
19-02-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
369 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1. Konstrukcja podatku u źródła - uregulowania wewnętrznego prawa podatkowego:

- pojęcie jurysdykcji podatkowej

- pojęcie rezydenta – ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy – państwo rezydencji

- pojęcie nierezydenta uzyskującego dochody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – nowe przepisy obowiązujące od 1.01.2017 roku – państwo źródła przychodu

- miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i modelu konwencji OECD

- określenie katalogu przychodów opodatkowanych w państwie źródła przychodu w przykładach (zakup biletów lotniczych, wynajem samochodów zagranicą, zakup udziałów, etc.)


2. Ogólna charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

- międzynarodowe podwójne opodatkowanie

- istota i funkcje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

- metody unikania podwójnego opodatkowania

- konstrukcja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania


3. Wprowadzenie - międzynarodowe prawo podatkowe a wspólnotowe prawo podatkowe:

- umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a prawo wspólnotowe

- współpraca państw członkowskich w sprawach podatkowych a współpraca międzynarodowa

- wymiana informacji podatkowych

- konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych

- postępowanie w celu zwalczania szkodliwej konkurencji podatkowej


4. Certyfikat rezydencji

- znaczenie certyfikatów rezydencji dla opodatkowania u źródła

- pojęcie certyfikatu rezydencji

- nowe warunki formalne w 2019 roku – warunki korzystania z kopii certyfikatu rezydencji

- obowiązek posiadania certyfikatu i skutki jego braku

- okres ważności certyfikatu

-  certyfikat elektroniczny otrzymany od kontrahenta zagranicznego


5. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorcy, zakładu, innych dochodów – zasady rozdzielania kategorii dochodów (wyszczególnienie tzw. dochodów biernych)


6. Opodatkowanie odsetek

- definicja odsetek na gruncie KM OECD I kodeksu cywilnego

- obowiązki płatnika (ustalenie wysokości podatku, pobranie i wpłata podatku, obowiązki informacyjne)

- zasady opodatkowania odsetek wg updof, updop i KM OECD

- definicja rzeczywistego właściciela (beneficial owner)

- cash pooling a podatek u źródła od odsetek

- pochodne instrumenty finansowe a podatek u źródła


7. Opodatkowanie należności licencyjnych

- definicja należności licencyjnych

- obowiązki płatnika (ustalenie wysokości podatku, pobranie i wpłata podatku, obowiązki informacyjne)

- prawa autorskie i prawa pokrewne - kiedy licencja na oprogramowanie stanowi licencję w kontekście regulacji podatku u źródła

- użytkowanie urządzenia przemysłowego na przykładzie wynajmu samochodów

- know-how jako licencja

- prawo własności przemysłowej

- zapłata należności licencyjnej do podmiotu innego niż bezpośredni beneficjent (pojęcie beneficial owner od 2019 roku)

- zasady opodatkowania na gruncie updop, updof, KM OECD


8. Zwolnienie od opodatkowania podatkiem u źródła należności odsetkowych i licencyjnych z art. 21 ust. 3 updop

- implementacja przepisów Dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich

- przesłanki zwolnienia od opodatkowania odsetek podatkiem u źródła

- zmiany w przepisach dotyczących szczególnej klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień – art. 22c

- zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła od przychodów nierezydenta powyżej kwoty 2.000.000 zł – warunki stosowania zwolnienia, pobór podatku  i wniosek do organu o zwrot

- stosowanie preferencji na podstawie wydanej przez organ podatkowy opinii o stosowaniu zwolnienia lub oświadczenia złożonego przez podatnika od 2019 roku

- przesłanka dochowania należytej staranności od 2019 roku


9. Opodatkowanie świadczeń niematerialnych

- opodatkowanie na gruncie updop i updof oraz w postanowieniach modelu konwencji OECD oraz umowach o unikania podwójnego opodatkowania

- zwolnienie z podatku - relief at source - warunki

- rozliczenie zakupu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń

- kategoria świadczeń o podobnym charakterze (jak na gruncie regulacji ustawowych traktować m.in. zakup usług szkoleniowych, certyfikacji wyrobów, pośredniczenia w obrocie towarami i innych)

- czy i kiedy usługi ubezpieczenia podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła?

- zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła od przychodów nierezydenta powyżej kwoty 2.000.000 zł – warunki stosowania zwolnienia, pobór podatku  i wniosek do organu o zwrot

- przesłanki złożenia oświadczenia przez płatnika w celu zastosowania dotychczasowego mechanizmu zwolnienia - relief at source


10. Opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

- zryczałtowane opodatkowanie dywidend wypłacanych nierezydentom i rezydentom – uregulowania prawa krajowego

- opodatkowanie dywidend z uwzględnieniem postanowień o unikaniu podwójnego

opodatkowania

- wpływ dyrektywy o spółkach–matkach i spółkach–córkach na opodatkowanie dywidend

- warunki zwolnienia od 1.01.2019 roku / oświadczenia podatnika – opinia o stosowaniu zwolnienia – weryfikacja wniosku


11. Opodatkowanie przychodów osób fizycznych:

- przychody z pracy najemnej

- przychody z działalności wykonywanej osobiście: wolne zawody, przychody artystów/sportowców


12. Opodatkowanie zysków zakładów- działalność prowadzona przez nierezydenta na terytorium RP:

- pojęcie zakładu (w tym zakład budowlany, agent zależny)

- ustalanie zysków zakładu

- zakład a zasady podziału zysków oraz problematyka cen transferowych – rozliczenia między zakładem a centralą


13. Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z wypłatą należności za granicę (CIT-10Z, PIT-8AR, IFT1/1R, IFT2/2R, IFT-3/3R):

- przedstawienie przykładowego stanu faktycznego oraz wypełnienie informacji IFT

- informacje o umowach zawartych z nierezydentami (informacja ORD-U)

- informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (informacja ORD – W1).

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Paweł Dymlang

prawnik, doradca podatkowy, doktorant prawa na wydziale prawa i administracji KUL, doświadczony wykładowca , autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, (Gazeta prawna, Biuletyn VAT, Monitor Księgowego, VAT w praktyce, Orzecznictwo Podatkowe, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw i inne).

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych