ON-LINE! ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2020 ROK W  SZKOŁACH  WYŻSZYCH z uwzględnieniem podatku dochodowego CIT oraz wpływu na rachunkowość zmian w systemie szkolnictwa wyższego i nauki – ustawy 2.0.

Termin
12-02-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
549 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

I. Informacje ogólne dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych

- podstawa prawna i elementy składowe sprawozdań finansowych

      1.  Regulacje krajowe - ustawa o rachunkowości

     2.  Krajowe Standardy Rachunkowości oraz Stanowiska KSR

     3.  Polityka rachunkowości


II. E-sprawozdanie  -  zasady sporządzania i przekazywania

1.  Składniki e-sprawozdania finansowego w wersji ustrukturyzowanej

2.  Pozostałe elementy e-sprawozdania finansowego i ich format

3.  Zakres informacyjny i stopień szczegółowości noty podatkowej


III. Zasady wyceny wybranych składników aktywów i pasywów na dzień  bilansowy z uwzględnieniem podatku dochodowego CIT

1. Zasady ustalania wartości początkowej, odpisów amortyzacyjnych  środków trwałych zgodnie z KSR Nr 11 „Środki trwałe?      

2. Wycena należności – odpisy aktualizujące wartość wątpliwych należności, naliczanie odsetek za zwłokę oraz ryczałtu na koszty dochodzenia  należności  – ujęcie rachunkowe i podatkowe

3. Wycena aktywów i pasywów w walutach obcych na dzień bilansowy; wycena operacji na rachunku walutowym  

4. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów  w ciągu roku i na przełomie lat obrotowych – ich rozliczanie w świetle przepisów rachunkowych i podatkowych        

5. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie – ich rozliczanie zgodnie  z zasadami bilansowymi oraz ujęcie podatkowe , w tym dotacje oraz  opłaty za usługi edukacyjne


IV.  Rachunek zysków i strat – w  szczególności:

1. Ujęcie subwencji i dotacji celowej, jak również innych form finansowania oraz sposób ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym

2. Rozliczanie i prezentacja w rachunku zysków i strat kosztów realizowanych projektów badawczych  i rozwojowych

3.  Moment ujęcia dotacji w księgach (memoriałowo czy kasowo?)


V. Skutki wejścia w życie przepisów zmieniających system szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności w zakresie zmiany źródła finansowania z dotacji na subwencję; zmiana zasad gospodarki przychodami z prowadzenia domów studenckich; funduszu wsparcia osób  niepełnosprawnych    

VI.  Pytania i wątpliwości

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Elżbieta Kida

Doświadczony ekspert prowadzący wiele szkoleń zamkniętych dla czołowych firm doradczych i międzynarodowych koncernów, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, a także przygotowujących do egzaminów na doradcę podatkowego, maklera giełdowego, członka rady nadzorczej i biegłego rewidenta. Wykładała również w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Biznesu i Administracji. Praktyk prowadzący własne Biuro Rachunkowe.Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhauseCoopers, TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych