ON-LINE! Podatkowe zamknięcie roku 2020.

Termin
01-02-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
369 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

A. Podatek dochodowy od osób prawnych;


1. Roczne rozliczenie podatku – zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego.

2. Zakończenie roku podatkowego i bilansowego

a)     Roczna kalkulacja podatku,

b)     Przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy (różnice trwałe i przejściowe),

c)     Wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów – przychody z zysków kapitałowych i z innych źródeł:

Przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Pozostałe przychody z zysków kapitałowych

Przychody z działalności gospodarczej (działalności operacyjnej i inne)

Pozostałe źródła przychodu

d)     Ostateczne rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,

e)     Deklaracja CIT-8 i inne obowiązki informacyjne,

f)      Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu.

3. Przychód podatkowy a przychód finansowy – ujęcie w rocznym sprawozdaniu finansowym.

4. Przychód podatkowy i moment jego uzyskania.

a)      otwarty katalog przychodów z art. 12 updop (ze szczególnym uwzględnieniem przychodów z nieodpłatnych świadczeń i zasad ustalania ich wartości, umorzonych bądź przedawnionych zobowiązań)

b)     moment rozpoznania przychodu:

zasada „pierwszeństwa” jako zasada ogólna,

rozliczanie usług ciągłych oraz metoda kasowa jako wyjątki od „zasady pierwszeństwa”,

c)      korekta przychodów - bieżąca lub wsteczna w zakresie: przyznanych rabatów, premii pieniężnych, otrzymanych próbek, nieodpłatnie otrzymanych towarów, korekt obrotu – nowe zasady korygowania przychodów z działalności gospodarczej

d)     katalog przysporzeń majątkowych nie stanowiących przychodów,

e)      pojęcie zapłaty jako momentu rozpoznania przychodu powstającego na zasadzie kasowej (kapitalizacja, potrącenie, kompensata),

f)      szczególne momenty rozpoznania niektórych przychodów (umorzenie zobowiązania, przedawnienie, zasiedzenie, kiedy umorzenie odsetek skutkuje powstaniem przychodu, przychód z tytułu otrzymanej premii pieniężnej, moment rozpoznania przychodu lub potrącenia kosztu z tytułu sprzedawanych lub nabywanych usług poręczeń i gwarancji)

5. Koszty uzyskania przychodu – definicja i zasady rozliczania kosztów w czasie:

a)      koszty związane z przychodem danego roku,

b)     koszty dotyczące lat poprzednich,

c)      koszty przyszłych okresów,

d)     koszty rozliczane kasowo

e)   podział kosztów pośrednich wg źródła przychodu

6. Korekta kosztów – kiedy na bieżąco a kiedy wstecz?

7. Płatności gotówkowe / biała lista / split payment a koszty – art. 15d

8. Ograniczenia związane z kosztami finansowania dłużnego – art. 15c:

przepisy Dyrektywy ATAD a przepisy krajowe

zmiana przepisów o niedostatecznej kapitalizacji: rozszerzenie ograniczeń na każde finansowanie dłużne;

ograniczenie kosztów do wysokości 30 proc. EBITDA (ustalanie wskaźnika)

wyłączenie ograniczeń dla instytucji finansowych lub gdy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nie przekracza 3 mln (praktyka stosowania przepisu – orzecznictwo sądów – planowane zmiany)

9. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne – art. 15e:

zakres usług wchodzących w pojęcie: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

sposób określenia limitu odliczenia / wyłączenia

10. Hipotetyczna koszty odsetkowe (NID)

11. Ulga na złe długi w podatku dochodowym

12. Koszty sporządzenia i badania rocznego sprawozdania finansowego:

a)      wydatki stanowiące koszty podatkowe,

b)     moment zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych.

13. Dokumentowanie kosztów.

14. Koszty podatkowe a koszty finansowe.

15. Zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku:

a)      uproszczone zaliczki na podatek dochodowy,

b)     „zwykłe” zaliczki na podatek dochodowy,

c)      konsekwencje błędnego naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,

d)     błędne zaliczki po zakończeniu roku – czy korygować?

16. Podatek od przychodów z tytułu własności nieruchomości – art. 24b - rozliczenie zaliczek i potrącenia

17. Zwolnienia od podatku – roczne obowiązki podatników korzystających ze zwolnień.

18. Stawka 5% - IP BOX

19. Ulg innowacyjna (BR)

20. Obliczenie podatku:

a)      stawka podatku (19%-9% definicja małego podatnika)

b)     odliczenia od dochodu,

c)      dochody osiągane za granicą RP.

22. Zeznanie roczne.

23. Obowiązki roczne w kontekście regulacji o JPK.

24. Obowiązki roczne w kontekście WHT – rozliczenia podatku u źródła (obowiązki sprawozdawcze CIT-10Z, IFT-2, ORD-U).

25. Obowiązki roczne w kontekście dokumentacji cen transferowych (CIT-TP)

26. Przepisy szczególne – COVID-19

27. Planowane zmiany na 2021 rok

 

B. Podatek dochodowy od osób fizycznych dla osób prawnych (płatników)


1. Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:

a)      terminy zapłaty podatku,

b)     deklaracje i informacje w trakcie roku,

c)      roczne deklaracje i informacje.

2. Przychód pracownika i zleceniobiorcy:

a)      moment uzyskania,

b)     źródło,

c)      koszty,

3. Pobór zryczałtowanego podatku, w tym podatku pobieranego „u źródła” a obowiązki roczne (PIT-8AR, IFT-1),

4. Inne „roczne” obowiązki płatnika/podatnika (m.in. ORD-U)

5. Szczególne regulacje – COVID-19

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Paweł Dymlang

prawnik, doradca podatkowy, doktorant prawa na wydziale prawa i administracji KUL, doświadczony wykładowca , autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, (Gazeta prawna, Biuletyn VAT, Monitor Księgowego, VAT w praktyce, Orzecznictwo Podatkowe, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw i inne).

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych