Zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze - aktualny stan prawny oraz rewolucyjne zmiany od stycznia 2022 roku.

Nowy program!

Termin
28-09-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

KADRY i PŁACE


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,    

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

UWAGA!!!  Nowy, zaktualizowany program uwzględniający najnowsze, rewolucyjne zmiany w zasiłkach od stycznia 2022 roku.

Program:


1. Obowiązkowy i dobrowolne tytuły podlegania ubezpieczeniom chorobowym;


2. Zasady ustalania wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy oraz zasiłku chorobowego;
a) w obecnym stanie prawnym;
b) od 1 stycznia 2022 r.  


3. Różnice pomiędzy zasiłkiem chorobowym a wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy;


4. Okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń z tytułu  niezdolności do pracy.


5. Prawo do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy bez okresu wyczekiwania; sposób dokumentowania;


6. Sposób liczenia okresów zasiłkowych i długość ich trwania
a. obecny stan prawny
b. stan prawny od 1 stycznia 2022 r.  
c. skrócenie okresu pobierania zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczeniowego od stycznia  2022 r. oraz wpływ zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczeniowego na wysokość przyszłej emerytury
d. sposób liczenia okresów przejściowych;


7. Okoliczności powodujące utratę prawa do świadczeń;


8. Okres kwarantanny i izolacji z powodu COVID-19 a prawo do zasiłku chorobowego;
a. warunki przysługiwania zasiłku chorobowego w okresie kwarantanny i izolacji,
b. sposób obliczania okresu zasiłkowego w przypadku łączenia niezdolności do pracy z powodu choroby oraz kwarantanny,
c. utrata zasiłku chorobowego przyznanego w okresie kwarantanny,
d. kwarantanna z dzieckiem – zasiłek chorobowy czy opiekuńczy?
e. przekroczenie okresu zasiłkowego w trakcie kwarantanny – co dalej?


9. Wysokość zasiłku chorobowego:
a. podstawowy zasiłek chorobowy,
b. podwyższenie i obniżenie zasiłku chorobowego, w tym zmiany od stycznia 2022 r.
c. brak zasiłku za część okresu niezdolności do pracy.


10. Zasady wliczania kolejnych niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego ze zmianami od stycznia 2022 r.  


11. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników oraz jego składników:
a. wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń (składniki miesięczne, roczne i kwartalne),
b. okresy, z którego podstawa wymiaru zasiłku jest ustalana,
c. ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków po przerwie w niezdolnościach do pracy;
d. zmiana wymiaru czasu pracy, w tym spowodowanej przeciwdziałaniem  COVID-19
e. ustalanie podstawy wymiaru po przerwie w wykonywaniu pracy (urlopy bezpłatne, wychowawcze itp).


12.  Zasiłek macierzyński a podleganie ubezpieczeniu chorobowemu;
a. wyrównywanie wysokości zasiłku macierzyńskiego w sytuacji, gdy jest on niższy od świadczenia rodzicielskiego  – kwestie podatkowe i ubezpieczeniowe,


13. Okoliczności, w których zasiłek pobiera matka dziecka albo ojciec dziecka;


14. Wymiar urlopu macierzyńskiego oraz ojcowskiego z ostatnimi  zmianami;


15. Świadczenia z tytułu konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad zdrowym dzieckiem z ubezpieczeń społecznych i z Kodeksu pracy;


16. Zasiłek opiekuńczy:
a. na chore dziecko do lat 14. – maksymalny wymiar, wysokość i zasady wypłacania,
b. dodatkowy zasiłek chorobowy na dziecko niepełnosprawne po 14 roku życia,
c. zasiłek na innego chorego członka rodziny; kim jest taki członek rodziny?
d. dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko w związku z COVID-19 w 2021 r.  (niezbędna dokumentacja, okresy przysługiwania),
e. możliwość pobierania zasiłku opiekuńczego przez ojca dziecka korzystającego równocześnie z urlopu macierzyńskiego, w sytuacji, gdy matka przerwała macierzyński w związku z pobytem w szpitalu,


17. Zasady dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego;
a. dokumentowanie przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przed i po porodzie,
b. przyznawanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego przysługującego w razie rozwiązania z pracownicą stosunku pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
c. zasiłek macierzyński w przypadku podzielenia się urlopem macierzyńskim i rodzicielskim  przez rodziców dziecka.


18. Wyrównywanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w przypadku ich obniżenia wynikającego ze zmiany wymiaru czasu pracy w związku z covid-19., w tym zmiany obowiązujące od grudnia 2020 r.


19. Zasady kontroli wykorzystywania świadczeń chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych przez ZUS oraz przez płatnika składek;


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Link dostępowy do naszego webinarium aktywuje się na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia.

Jeśli wystąpią problemy z zalogowaniem się, być może komputer ma zablokowany dostęp do stron i serwisów, które nie odpowiadają indywidualnym wymaganiom korporacyjnym. W takim przypadku zalecamy kontakt z administratorem systemu.

W przypadku zakłóceń, już po zalogowaniu, w odbiorze dźwięku/obrazu, prosimy o wylogowanie i ponowne zalogowanie się lub wyłączenie i włączenie komputera..


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o wcześniejsze przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem  https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Oliwia Małecka

Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych: na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Ekspert w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  i uprawnień pracowniczych w tym także wynikających z przepisów związanych ze szkolnictwem wyższym.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej, współpracując przy tworzeniu aktów prawnych, jak i od strony praktycznej, przy ich wdrażaniu. Współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Społecznych przy realizacji projektów dotyczących trendów społeczno-gospodarczych rynku pracy Mazowsza oraz  procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej, prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od kilkunastu lat prowadzi zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku publikuje w dodatkach tematycznych do Dziennika Gazety Prawnej – „Kadry i płace” oraz „Świadczenia i ubezpieczenia”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych