FAKTUROWANIE - korekta podatku, prezentacja faktur w JPK_V7, Krajowy System e-faktur od października 2021.

Termin
27-09-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

UWAGA! Zmiany w fakturowaniu w ramach SLIM VAT 2 od października 2021 - Krajowy System e-faktur.


1. Pojęcie faktury, istota i znaczenie w prawie krajowym oraz wspólnotowym

a) definicja pojęć „faktura”, „faktura elektroniczna”, „wystawienie faktury”, „egzemplarz faktury”

b) czytelność, integralność oraz autentyczność pochodzenia faktury papierowej i elektronicznej


2. Przypadki braku obowiązku wystawiania faktur z uwagi na podmiot lub przedmiot transakcji (faktury wystawiane w „obrocie konsumenckim” na żądanie, faktura a paragon, sprzedaż zwolniona)


3. Przedmiot dokumentowania – rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą

a) faktura dokumentująca sprzedaż (czynność podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju)

b) faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju („faktura handlowa”),

c) dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samoobliczenia podatku (jaki sposób dokumentowania może zastąpić stosowanie faktury wewnętrznej, sposoby dokumentowania importu usług, WNT, dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca, dotacji przedmiotowych, nieodpłatnych świadczeń uznanych za czynności podlegające VAT)

d) dokumentowanie transakcji, rozliczanych w systemie odwrotnego obciążenia (import usług, WNT, dtN)

e) sprzedaż bezrachunkowa

f) techniczne i prawne aspekty wystawiania faktur do paragonów


4. Prezentacja faktur w JPK_V7

a) ujęcie w ewidencji faktury wystawianych do paragonów – „FP” – wystawianie faktur do paragonów / prezentacja w ewidencji faktur wystawianych do paragonów dla osób fizycznych,

b) sprzedaż na rzecz pracowników (prezentacja w JPK – FV/paragon/DW).


5. Terminowe wystawianie faktur

a) podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur

b) obowiązek podatkowy a terminowe wystawianie faktur (skutki przedwczesnego wystawienia faktury, oraz rodzaje odpowiedzialności za wystawianie faktur z opóźnieniem)


6. Elementy faktury – obligatoryjne dane wymagane dla poszczególnych rodzajów faktur

(faktury dokumentującej sprzedaż, „faktury handlowej”, faktury uproszczonej, faktury marża, faktury wystawianej przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, faktura wystawiana przez pośrednika w WTT przy zastosowaniu procedury uproszczonej)

- wielość podmiotów transakcji

- numeracja faktury („identyfikowalność i unikatowość” faktury)

- oznaczanie faktury

- numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (kiedy obowiązkowy NIP UE – obowiązki rejestracyjne)

- sposób identyfikowania towarów i usług – oznaczenia przedmiotu transakcji na fakturze (przypadki identyfikowania przy zastosowania klasyfikacji statystycznych, stosowanie odpowiedniej stawki oraz sposób prezentacji na fakturze)

- data sprzedaży na fakturze (pojęcie „dostawy towarów” oraz „momentu wykonania usługi” w kontekście prawidłowego rozliczania podatku należnego)

- faktury wystawiane w języku obcym i obcej walucie (m.in. zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej)

- sposób prezentacji na fakturze poszczególnych elementów postawy opodatkowania (świadczenia złożone)

- faktura rozliczeniowe / faktura „0” – znaczenie praktyczne

- inne informacje umieszczane na fakturach – znaczenie faktury jako dokumenty służącego nie tylko dla dokumentowania czynności podlegających VAT


7. Dokumenty uznawane za faktury w tym rodzaje dokumentów wystawianych przez podatników zwolnionych (bilety, polisy, rachunki, noty).


8. Sposoby doręczania oraz przechowywania faktur

a) przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych,

b) zasady ewidencjonowanie faktur i ich udostępniania dla celów kontroli

c) przechowywanie e-faktur w kraju i poza jego granicami


9. Faktura elektroniczna

a) stosowanie faktury elektronicznych w praktyce (przykłady stosowanych metod, formatów, sposób akceptacji)

b) ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe

c) bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny (definicja, cechy, procedura uzyskania) – aspekty prawne stosowania podpisu elektronicznego

d) EDI (electronic data interchange) - opis działania


10. Krajowy System E-faktur (od 1.10.2021 – projekt)

a) faktura standaryzowana

b) korzyści wynikające z zastosowania (korekta podatku / JPK_FA / zwrot VAT w terminie 40 dni)


11. Faktura zaliczkowa

a) dokumentowanie otrzymanych zaliczek fakturą VAT (terminy, obligatoryjne dane)

b) rozliczenia zaliczek otrzymanych w walucie obcej

c) dokumentowanie i rozliczanie zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

d) faktura zaliczkowa a faktura końcowa „0”


12. Korygowanie faktur - korekta podatku należnego

a) korekta in minus

- zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej

- modyfikacja zasad korekty podatku naliczonego w oparciu o posiadaną dokumentację potwierdzającą rzeczywisty przebieg transakcji

b) korekta in plus

- wprowadzenie przepisów potwierdzającą usankcjonowaną w judykaturze praktykę

c) korekta podatku naliczonego – modyfikacja przepisów

d) sposoby korygowania informacji irrelewantnych dla prawidłowości rozliczenia podatku VAT – instrument noty korygującej

e) zbiorcza faktura korygująca

f) anulowanie faktur – dopuszczalność stosowanie, praktyczne przykłady


13. Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych

a)opcja stosowania jednolitego kursu przeliczonego dla celów VAT i podatków dochodowych

b)stosowania właściwego kursu walut obcych dla „transakcji transgranicznych” – zagadnienia problematyczne i przegląd orzecznictwa


14. Duplikat faktury

a) wymagane dane: odtworzenie egzemplarza faktury pierwotnej

b) przykłady „odzyskiwania” zagubionych faktur w praktyce kontrahentów z innych państwa członkowskich

c) odliczanie VAT na podstawie duplikatów faktur


15. Konsekwencje nieprawidłowego wystawiania faktur – sankcje –  posługiwanie się nierzetelną fakturą w kontekście odpowiedzialności karnoskarbowej

a) zaniżenie zobowiązania podatkowego a sankcja 30% - przypadku zastosowania

b) posługiwanie się nierzetelnymi fakturami – przypadki zastosowania sankcji 100%

c) faktury niedające prawo do odliczenia – przesłanki formalne

d) pojęcie „pustej faktury”, wadliwość i nierzetelność faktury – zasady odpowiedzialności karno-skarbowej

e) znaczenie płatności w systemie split payment w kontekście stosowania sankcji

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Link dostępowy do naszego webinarium aktywuje się na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia.

Jeśli wystąpią problemy z zalogowaniem się, być może komputer ma zablokowany dostęp do stron i serwisów, które nie odpowiadają indywidualnym wymaganiom korporacyjnym. W takim przypadku zalecamy kontakt z administratorem systemu.

W przypadku zakłóceń, już po zalogowaniu, w odbiorze dźwięku/obrazu, prosimy o wylogowanie i ponowne zalogowanie się lub wyłączenie i włączenie komputera..


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o wcześniejsze przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem  https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Paweł Dymlang

prawnik, doradca podatkowy, doktorant prawa na wydziale prawa i administracji KUL, doświadczony wykładowca , autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, (Gazeta prawna, Biuletyn VAT, Monitor Księgowego, VAT w praktyce, Orzecznictwo Podatkowe, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw i inne).

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych