Środki trwałe od podstaw m.in. ustalanie wartości początkowej, amortyzacja , ewidencja i inwentaryzacjaKurs 2-dniowy.

Termin
19-07-2021 godz. 10:00
20-07-2021 godz. 10:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
799 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z ujęciem, wyceną i likwidacją rzeczowych aktywów trwałych, a w szczególności  zasady gospodarowania i ewidencjonowania środków trwałych w jednostkach, z uwzględnieniem postanowień KSR 11. Omówione zostaną zagadnienia w kontekście przepisów ustawy o rachunkowości, wraz z zestawieniem podobieństw oraz różnic pomiędzy ustawą o  rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu, wytworzenia po likwidację. Omówione zostaną również zasady  inwentaryzacji środków trwałych.1. Unormowania w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

2. Definicja środków trwałych

a. Okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych

b. Kompletność środka trwałego

c. Zdatność do użytkowania środka trwałego

d. Przeznaczenie środka trwałego na własne potrzeby jednostki

e. Wartość istotna środka trwałego

3. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych

4. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych

a. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego w cenie nabycia

b. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w koszcie wytworzenia

c. Ogólne zasady ustalania wartości początkowej w koszcie wytworzenia

d. Szczególne zasady rozliczania i ewidencji kosztów środków trwałych budowanych siłami własnymi

d.i. Moment rozpoczęcia budowy i koszty budowy

d.ii. Zasady rozliczania kosztów pośrednich budowy

e. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego jako sumy ceny nabycia i kosztów wytworzenia

f. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego jako sumy ceny nabycia i kosztów remontu (przystosowania)

g. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu albo w wartości godziwej

g.i. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie

g.ii. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych ujawnionych (nadwyżki)

g.iii. Koszty niezaliczane do ceny nabycia i kosztów wytworzenia (ulepszenia) środków trwałych

g.iv. Koszty inwestycji zaniechanych

5. Numery inwentarzowe środków trwałych

6. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

7. Definicje amortyzacji i umorzenia dla celów bilansowych i podatkowych

8. Różnice między amortyzacją bilansową i podatkową

9. Ogólne zasady amortyzacji bilansowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

a. Przedmiot amortyzacji

b. Różnice w ustaleniu przedmiotów amortyzacji w prawie bilansowym i podatkowym

c. Składniki majątkowe niepodlegające

10. Czynniki mające wpływ na wysokość odpisów amortyzacyjnych/umorzeniowych

a. Wartość podlegająca amortyzacji

b. Różnice między wartością podlegającą amortyzacji w prawie bilansowym i podatkowym

c. Okres ekonomicznej użyteczności

d. Metody amortyzacji

e. Stawki i stopy amortyzacyjne

e.i. Stawka/stopa amortyzacji w metodzie liniowej

e.ii. Stawka/stopa amortyzacji w metodzie degresywnej

e.iii. Ustalanie stopy procentowej amortyzacji degresywnej metodą malejącego salda

e.iv. Ustalanie stopy procentowej amortyzacji degresywnej metodą sumy cyfr rocznych

e.v. Ustalanie stopy procentowej amortyzacji degresywno-liniowej

e.vi. Stawka/stopa amortyzacji w metodzie naturalnej

f. Zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych używanych sezonowo

g. Różnice w ustalaniu stawek amortyzacyjnych w prawie bilansowym i podatkowym

11. Rozpoczęcie i zakończenie amortyzacji

12. Wznowienie amortyzacji

13. Weryfikacja okresów i stawek amortyzacji

14. Amortyzacja ulepszeń w obcych środkach trwałych

15. Aktualizacja wartości księgowej brutto oraz umorzenia środków trwałych

16. Dopuszczalne uproszczenia w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

17. Zasady dokonywania zbiorczych odpisów amortyzacyjnych

18. Zasady dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych

19. Plan amortyzacji

20. Zwiększenie wartości początkowej używanych środków trwałych

a. Aktualizacja wartości środków trwałych

b. Zasady rozliczania nakładów ponoszonych w trakcie użytkowania środka trwałego

c. Nakłady na ulepszenie środków trwałych

d. Ulepszenia w obcych środkach trwałych

e. Nakłady na bieżącą eksploatację środków trwałych

21. Zaprzestanie ujmowania środków trwałych w ewidencji bilansowej

a. Sprzedaż środków trwałych

b. Nieodpłatne przekazanie innej jednostce sektora publicznego

c. Nieodpłatne przekazanie jednostce spoza sektora publicznego

d. Nieodpłatne przekazanie jako aport

e. Likwidacja środka trwałego oraz stwierdzenie niedoboru

22. Odłączanie i przyłączanie części dodatkowych i peryferyjnych

23. Dokumentowanie operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych

a. Dowód OT – „Przyjęcie środka trwałego”

b. Dowód PT – „Przekazanie/Przyjęcie środka trwałego”

c. Dowód MT – „Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego”

d. Dowód LT – „Likwidacja środka trwałego”

24. Bilansowa ewidencja pomocnicza środków trwałych

a. Ewidencja pomocnicza środków trwałych amortyzowanych z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych

b. Indywidualne karty środków trwałych

c. Księga inwentarzowa środków trwałych

d. Ewidencja pomocnicza ilościowo-wartościowa dla środków trwałych amortyzowanych (umarzanych) jednorazowo

e. Książka inwentarzowa pozostałych środków trwałych

f. Indywidualne kartoteki wyposażenia

g. Ewidencja pozabilansowa środków trwałych

h. Ewidencja pozabilansowa obcych środków trwałych

25. Inwentaryzacja środków trwałych

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Gabriela Suski- Borek

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, audytor projektów unijnych, doradca d/s dotacji unijnych, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej, stały współpracownik wielu firm szkoleniowych, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki, autorka wielu artykułów w prasie fachowej.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych