PODATEK VAT 2021 od podstaw- kurs dwudniowy.

Termin
14-07-2021 godz. 10:00
15-07-2021 godz. 10:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
799 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

Dzień I:


1. Regulacje prawne dotyczące podatku VAT (przepisy unijne i przepisy krajowe i ich wzajemne relacje):

a) Regulacje prawne obowiązujące w Polsce

b) Ustawa o podatku VAT – omówienie struktury ustawy i sposobu interpretacji przepisów ustawy na przykładach.

c) Znaczenie Rozporządzeń do ustawy o VAT oraz zasady ich stosowania.

d) Dyrektywa Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (czy można powoływać się bezpośrednio na dyrektywę?)


2. Czym jest podatek VAT? – konstrukcja i rola podatku.


3. Najważniejsze zasady dotyczące podatku VAT:

a) cenotwórczy charakter podatku VAT

b) VAT należny, VAT naliczony a neutralność podatku VAT

c) Zasada powszechności opodatkowania VAT

d) podatek VAT jako podatek pośredni

e) podatek VAT jako podatek od wydatków konsumpcyjnych


4. Kto może być podatnikiem podatku VAT?

a) Podatnik VAT – kto i kiedy podlega opodatkowaniu?

b) Ustawowa definicja podatnika

c) Zwolnienia podmiotowe w VAT

d) Organ władzy publicznej i jego jednostki organizacyjne, jako podatnicy VAT

e) Przykłady podatników podatku VAT


5. Definicja działalności gospodarczej w podatku VAT:

a) zamiar prowadzenia działalności

b) obiektywne kryteria i cechy działalności gospodarczej

c) działalność gospodarcza w VAT a inne definicje działalności gospodarczej

d) Czynności stanowiące i niestanowiące działalności gospodarczej na przykładach


6. Wyłączenia spod opodatkowania podatkiem VAT:

a) zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa

b) czynności nie mogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy


7. Przedmiot opodatkowania:

a) Pojęcie czynności opodatkowanych (art. 5 ustawy o VAT)

b) Klasyfikacja statystyczna a wpływ na opodatkowanie dostawy towarów lub świadczenia usług

c) Odpłatna dostawa towarów

- Definicja towarów

- Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, jako czynność podlegająca VAT

- Dostawa towaru a przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel

- Moment dokonania dostawy towarów

d) Odpłatne świadczenie usług

- Definicja świadczenia usług

- Refakturowanie usług

- Moment wykonania usługi

- Usługi kompleksowe

- Usługi o charakterze ciągłym

- Usługi wykonywane etapowo

e) Świadczenia nieodpłatne. Czy od darowizny trzeba płacić VAT?


8. Zdarzenia niestanowiące czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT:

a) Kaucje, kary

b) Jak rozliczyć wadium?

c) Użyczenia – omówienie różnic, pomiędzy użyczeniem a najmem i dzierżawą

d) ZFŚS

e) odszkodowania

f) Próbki

g) Opłaty publicznoprawne


9. VAT w obrocie unijnym - zagadnienia podstawowe:

a) Dostawa wewnątrzwspólnotowa

b) Nabycie wewnątrzwspólnotowe

c) Miejsce opodatkowania świadczenia usług

d) VAT UE


10. VAT w obrocie zagranicznym (poza unijnym) - zagadnienia podstawowe:

a) Eksport towarów

b) Import towarów

c) Import usług

d) Kraj trzeci


11. Podstawa opodatkowania w VAT:

a) Kwoty stanowiące podstawę do naliczenia podatku VAT

b) Co wlicza się do podstawy opodatkowania?

c) Jakich kwot nie można wliczać do podstawy opodatkowania?

d) Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych świadczeniach

e) upusty, rabaty, reklamacje a podstawa opodatkowania


12. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT:

a) Co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?

b) Zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego – na przykładach

c) Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – przykłady zastosowania

d) Zaliczki a obowiązek podatkowy, – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu zaliczek– przykłady

e) Eksport i import - obowiązek podatkowy – omówienie na przykładach

f) Obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych – przykłady.


13. Stawki podatku VAT:

a) Wykaz aktualnych stawek podatku VAT

- kiedy stawka 23%?

- kiedy stawki preferencyjne?

b) Przykłady zastosowania stawek podatku VAT

c) Różnica między stawką 0%, zw. i NP a wpływ na odliczenie podatku VAT


14. Zwolnienia przedmiotowe w VAT:

a) katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT

b) zakaz interpretowania zwolnień w sposób rozszerzający

c) zwolnienia podmiotowo – przedmiotowe

d) zasady fakturowania czynności zwolnionych

e) czynności zwolnione a wyłączenia w podatku VAT – omówienie różnic na przykładach


15. Prawo do zwrotu lub odliczenia podatku VAT:

a) Co to jest podatek naliczony?

b) Kiedy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego?

c) Wyłączenia z prawa do odliczenia.

d) Błędy na fakturze a prawo do odliczenia podatku VAT

e) Związek wydatku z działalnością gospodarczą

f) Nabycie towaru lub usługi a VAT naliczony.

g) Zakupy dające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego.

h) Kiedy istnieje prawo do odliczenia częściowego naliczonego podatku VAT?

i) W jakim okresie można dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego?

j) Kwestionowanie przez organy skarbowe prawa do doliczenia podatku VAT - jak się bronić?

k) Prawo do odliczenia a nierzetelne faktury VAT

l) Kiedy możliwy jest zwrot podatku VAT?

ł) Terminy zwrotu podatku VAT

m) Procedura zwrotu podatku VAT


16. Obowiązki rejestracyjne w VAT:

a) Rejestracja podatników na potrzeby krajowe i UE

b) Rejestr podatników VAT czynnych

c) Czy podatnik VAT zwolniony musi się rejestrować?

d) Katalog przypadków wykreślenia podatnika z rejestru VAT

e) Czy można być podatnikiem VAT bez rejestracji?


17. Deklaracje w podatku VAT:

a) miesięczne rozliczenia

b) kwartalne rozliczenia

c) odpowiedzialność za deklaracje niezgodne z prawdą

d) korekty deklaracji VAT

e) terminy składania deklaracji

f) odpowiedzialność za niezłożenie lub nieterminowe złożenie deklaracji


Dzień II


18. Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług – na przykładach:

a) Rodzaje faktur VAT:

- Faktura VAT obowiązkowa.

- Faktura VAT na żądanie

- Faktura zaliczkowa

- Faktura VAT ze stawką zw.

- Faktura „mechanizm podzielonej płatności”

- Dokument pro forma

- Faktura VAT RR

- Faktura elektroniczna

b) Duplikat faktury

c) Przechowywanie faktur

d) Faktury korygujące i noty korygujące

- Zasady i przyczyna wystawiania faktur korygujących.

- Termin wystawienia faktur korygujących

- Zasady korygowania (korekta in minus, korekta in plus)

- Ujęcie korekty w deklaracji VAT-7

- Kiedy należy wystawić noty korygujące?

- Kto jest uprawniony do wystawienia noty korygującej?

e) Zasady wystawiania faktur VAT:

- Elementy faktury

- Terminy wystawiania faktur

- Błędy formalne na fakturach

- Błędy merytoryczne dotyczące fakturowania

- Odpowiedzialność za niewystawienie faktury lub wystawienie faktury po terminie.


19. Rejestry w VAT:

a) rejestr sprzedaży

b) rejestr nabycia

c) zasady prowadzenia rejestrów


20. Dobrowolna podzielona płatność (split payment) :

a) Na czym polega dobrowolna podzielona płatność?

b) Kto musi stosować split payment?

c) Kto jest właścicielem rachunku VAT?

d) Zasady prowadzenia rachunku VAT

e) Sposób dokonywania płatności za fakturę przy dobrowolnej metodzie split payment

f) Co można opłacić z rachunku VAT?

g) Uwolnienie środków z rachunku VAT – zasady i terminy.

h) Blokada rachunku VAT


21. Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019r.:

a) Nowy załącznik nr 15 do ustawy - wykaz towarów i usług objętych split payment.

b) Likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia (uchylenie załączników 11, 13 i 14 do ustawy.

c) Sankcje za pominięcie metody split payment przy przelewie bądź przy wystawianiu faktur, w tym dodatkowe zobowiązanie w VAT wynoszące 30% VAT z faktury

d) Solidarna odpowiedzialność za zaległość dostawcy w VAT - istotna zmiana zasad.

e) Zbiorcze przelewy split payment.

f) Poszerzenie katalogu obciążeń z rachunku VAT (możliwość zapłaty m in składek ZUS i podatków dochodowych z rachunku VAT)

g) Przepisy przejściowe

h) nowe zasady wystawiania faktur VAT przy obowiązkowym split payment,

i) odpowiedzialność karna – skarbowa przy braku stosowania obowiązkowego split payment


22. Kasy rejestrujące:

a) Jaka sprzedaż podlega rejestracji przy pomocy kasy rejestrującej?

b) Ulga z tytułu nabycia kasy rejestrującej

c)  Kasy rejestrujące on-line, od kiedy i dla kogo?

d) Zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących – nowe rozporządzenie na 2019 r.

e) Odpowiedzialność za brak kasy fiskalnej


23. Jednolity Plik Kontrolny (JPK):

a) JPK – co to jest i jakie ma znaczenie?

b) JPK a kontrola podatkowa

c) struktury i elementy JPK


24. „Biała lista podatników VAT” od 1 września 2019r.:

a) system kompleksowej weryfikacji kontrahentów

b) likwidacja dotychczasowych rejestrów:

- wykazu podatników, w stosunku do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z

rejestru podatników VAT,

- wykazu podatników, których rejestracja w zakresie VAT została przywrócona,

– wykazu potwierdzającego status podatników VAT czynnych oraz zwolnionych.

c) nowy elektroniczny wykaz podatników VAT zastępujący dotychczasowe rejestry

d) struktura białej listy podatników VAT, czyli co będzie można sprawdzić? W tym konieczność ujawniania rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą

e) sankcje za wpłatę na rachunek bankowy kontrahenta inny niż wskazany na białej liście podatników VAT, w tym brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu związanych z płatnością

f) odpowiedzialność solidarna

g) czy zapłata karta płatniczą będzie zapłatą na rachunek wskazany na białej liście?

h) cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT

i)  zapłata na rachunek wirtualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT

j) rachunki bankowe podmiotów zagranicznych a biała lista podatników VAT

k) wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT


25. Ulga na złe długi:

a) Pojęcie nieściągalnej wierzytelności

b) Warunki skorzystania z ulgi

c) Zasady dokonywania korekty podatku należnego przez sprzedawcę oraz podatku naliczonego przez nabywcę

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Anna Resiak

Doradca podatkowy. Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych