Formularz zgłoszeniowy
(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszane osoby


Dane firmy

Skąd dowiedziałeś się o szkoleniu:
1. Oświadczamy, że szkolenie jest finansowane:
 1. w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub
 2. w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649).
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych i marketingowych przez Centrum Rozowoju Zawodowego SENEKA oraz otrzymywanie od Centrum Rozowoju Zawodowego SENEKA informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą RODO z dnia 10 maja 2018, Dz.U. 2018 poz. 1000. Zawarte w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie przez firmę CRZ Seneka, a ich podanie ma charakter dobrowolny. Mam świadomość, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych, a także prawo sprzeciwu wobec ich ewentualnego wykorzystywania w celu przesyłania aktualnych ofert szkoleń organizowanych przez CRZ Seneka.

3. Oświadczam, że wszystkie osoby, których dane osobowe zostały podane w formularzu zgłoszeniowym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO SENEKA S.C w celu realizacji umowy na usługę szkoleniową zgodnie ze zgłoszeniem. Oświadczam, że osoby podały swoje dane dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. Oświadczam, że osoby zapoznały się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, oraz prawie żądania do zaprzestania ich przetwarzania (dot. osoby zgłaszającej (kontaktowej))*

4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO SENEKA S.C na podany adres e-mail (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym w celu przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego.

* Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO SENEKA S.C z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego 40, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail:biuro@crzseneka.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO SENEKA S.C. najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana
6. Należność za uczestnictwo w szkoleniu on-line zobowiązuję się uregulować najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, wykonując przelew na konto: mBank 90114020170000410204337598, oddział w Zielonej Górze.
7. UWAGA ! Wszystkie szkolenia potwierdzamy telefonicznie na 2 – 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku braku potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu z naszej strony prosimy o kontakt telefoniczny !!! tel. 68/4110215, tel. kom. 516 195 031
8. W przypadku rezygnacji zgłoszonej osoby póniej niż 3 dni przed terminem seminarium zobowiązujemy się do pokrycia 100% kosztów uczestnictwa. W przypadku nieobecności zgłoszonej osoby bez uprzedniej rezygnacji zobowiązujemy się do pokrycia 100% należności za seminarium. Rezygnacji z uczestnictwa należy dokonać pisemnie faxem lub pocztą elektroniczną. Rezygnacja telefoniczna nie jest respektowana.
9. Zgoda na upowaznienie VAT - wysłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z upowaznieniem CRZ SENEKA do wystawienia faktury bez Panstwa podpisu.
10. Klient ma prawo składania reklamacji usługi szkoleniowej nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia usługi. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA s.c. Agnieszka Nowak, Beata Mądroszyk
65-021 Zielona Góra, ul. Gen. Dąbrowskiego 40/1 za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: biuro@crzseneka.com.pl, a także doręczona osobiście do siedziby firmy.