W sekcji

ON-LINE! Baza danych o odpadach (BDO) 2020. Co powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca i pracownik-Prawo ochrony środowiska, nowelizacja ustawy o odpadach

Termin
14-07-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, PLATFORMA INTERNETOWA
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
299 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Program szkolenia

Zmiana terminów sprawozdawczości w systemie BDO !!!

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Ustawa wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r.

Do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.

Do 31 sierpnia 2020 r. przesunięto termin składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019,

Do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i  akumulatorów itd.) za rok 2019.

Kary za nieterminowe przesłanie sprawozdania oraz gospodarowanie odpadami niezgodnie z rejestrem BDO wynoszą od 5 000 zł. do 1 000 000 zł.


Program szkolenia:


1. Obowiązki przedsiębiorcy w gospodarce odpadami

-  jak sklasyfikować odpad

- katalog odpadów – jak z niego korzystać

- wymagane pozwolenia/zezwolenia

- weryfikacja odbiorcy odpadów – przeniesienie odpowiedzialności

- warunki uznania materiału lub substancji za produkt uboczny


2. Omówienie aktualnych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska


3.Przedstawienie obowiązków przedsiębiorcy wynikających z  przepisów ochrony środowiska – komponenty środowiska takie jak hałas, woda, powietrze.


4.Jakie  obowiązki z ochrony środowiska nie dotyczą przedsiębiorców:

- gospodarka odpadami wytworzonymi

- rejestracja w systemie BDO

- rejestracja i sprawozdania w systemie KOBiZE

- ochrona powietrza atmosferycznego

- opakowania i gospodarowanie nimi

- hałas z instalacji

- pobór wody i odprowadzanie ścieków    


5.Opłaty środowiskowe  i kary za korzystanie ze środowiska.


6.Definicja instalacji, a ochrona środowiska


7.Podmiot korzystający ze środowiska – użytkownik urządzenia, zarządzający instalacją (ewidencja, sprawozdawczość)  


8.Kontrole z zakresu ochrony środowiska:

- uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska

- praktyczne informacje/uwagi  dotyczące przebiegu kontroli

- prawa i obowiązki  kontrolowanego

- sankcje karne za nieprzestrzeganie wymagań środowiskowych.


9 . Omówienie projektu zmian ustawy o odpadach w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa  SARS-CoV-2.

10 . Omówienie specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

11. Omówienie "Wytycznych w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID -19 ( w czasie trwania pandemii/epidemii - wskazówki dla gmin, podmiotów odbierających odpady komunalne.

Cena obejmuje:

* 5 godzin wykładu, w tym konsultacje indywidualne,

* aktualne materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy (długopis, notes itp.),

* lunch,

* przerwa kawowa (kawa, herbata, ciastka).


Wykładowca
Sabina Kościsz

Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji. Absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych