Środki trwałe nie tylko dla księgowych – z uwzględnieniem regulacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”.

Termin
24-02-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
KRAKÓW

Hotel Wyspiański,

ul.Westerplatte 15

Koszt uczestnictwa
jednej osoby
479 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w oparciu o liczne praktyczne przykłady. W trakcie zająć prowadzona jest dyskusja temat problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

Istnieje możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji.

Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące środków trwałych

1.1. Ustawa o rachunkowości czy Międzynarodowe Standardy Rachunkowości?

1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych

1.3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”

1.4. Polityka rachunkowości jednostki


2. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały, w tym zastosowanie kryterium wartościowego dla celów rachunkowych i podatkowych

2.1. Ustawowe warunki zaliczania składników majątkowych do środków trwałych

2.2. Co to są niskocenne składniki majątkowe?

2.3. Rzeczowe czy niematerialne aktywa trwałe?

2.4. Różnice między rachunkowymi zasadami zaliczania składników do środków trwałych

a kryteriami podatkowymi

2.5. Skutki zmiany decyzji co do sposobu i czasu użytkowania składnika majątkowego  


3. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego:

3.1. Ogólne zasady ustalania wartości początkowej

3.2. Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby ustalenia wartości początkowej

środka trwałego, w tym ujawnienie środka trwałego

3.3. Ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego

3.3.1. Zasady ustalania kosztu wytworzenia środków trwałych

3.3.2.  Koszty prób i testów przeprowadzanych przed oddaniem środka trwałego do

użytkowania

3.3.3. Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu


4. Amortyzacja środka trwałego:

4.1. Definicja amortyzacji

4.2. Od kiedy naliczać amortyzację bilansową, a kiedy można rozpocząć amortyzować

środek trwały dla celów podatkowych?

4.3. Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla celów rachunkowych

i podatkowych amortyzacji

4.4. Metody amortyzacji

4.5. Uproszczenia w amortyzacji dla niskocennych środków trwałych – jakie kryterium

wartości przyjąć dla celów rachunkowych, a jakie dla celów podatkowych?

4.6. Okresowa weryfikacja stawek amortyzacyjnych


5.  Późniejsze nakłady: remont czy ulepszenie środka trwałego?

5.1. Na jakiej podstawie dokonać podziału późniejszych nakładów na ulepszeniowe

i pozostałe; czy ich wartość ma znaczenie?


5.2. Ujmowanie nakładów na ulepszenie środków trwałych w ewidencji rachunkowej i dla  

celów podatkowych

5.3. Pozostałe nakłady, w tym remonty

5.4. Ulepszenie obcego środka trwałego czy samodzielny środek trwały?


6. Rozchód środka trwałego:

6.1. Sprzedaż środka trwałego lub nieodpłatne przekazanie

6.2. Trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej jako częściowa likwidacja

środka trwałego

6.3. Różnica między postawieniem w stan likwidacji a likwidacją środka trwałego

6.4. Czy w pełni zamortyzowany środek trwały może być dalej użytkowany?

6.5. Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym – w którym momencie ująć rozchód?


Cena obejmuje:

* 5 godzin wykładu, w tym konsultacje indywidualne,

* aktualne materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy (długopis, notes itp.),

* lunch,

* przerwa kawowa (kawa, herbata, ciastka).


Wykładowca
Elżbieta Kida

Doświadczony ekspert prowadzący wiele szkoleń zamkniętych dla czołowych firm doradczych i międzynarodowych koncernów, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, a także przygotowujących do egzaminów na doradcę podatkowego, maklera giełdowego, członka rady nadzorczej i biegłego rewidenta. Wykładała również w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Biznesu i Administracji. Praktyk prowadzący własne Biuro Rachunkowe.Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhauseCoopers, TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych